Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje kultury europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-DKE
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje kultury europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów I roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele szczegółowe:

wprowadzenie w podstawowe problemy sztuki filmowej, zaznajomienie z przełomowymi zjawiskami w dziejach sztuki filmowej oraz z klasycznymi dziełami, które miały istotne znaczenie dla późniejszej kinematografii – w powiązaniu z głównymi nurtami kultury XX w. i XXI w. oraz pewnymi aspektami przemian politycznych, gospodarczych i społecznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dzieje kultury europejskiej w tym cyklu będą koncentrować się na podstawowym kanonie kinematografii kontynentu.

Pełny opis:

Dzieje kultury europejskiej w tym cyklu będą koncentrować się na podstawowym kanonie kinematografii kontynentu. Główny nacisk będzie położony na kwestie związane z rozwojem kinematografii do końca l. 60. XX w. Zanalizowane zostaną przełomowe zjawiska w dziejach sztuki filmowej, jej przeobrażenia techniczne i organizacyjne oraz „klasyczne” dzieła filmowe, stanowiące do dziś niewyczerpane źródło cytatów i inspiracji. Z drugiej strony program zajęć przewiduje ukazanie różnorodnych możliwości interpretacyjnych kina fabularnego – także jako zwierciadła rzeczywistości. Tak obszerna tematyka może zostać omówiona jedynie poprzez pewne wybrane węzłowe zagadnienia, ilustrowane fragmentami filmów:

• Prekursorzy oraz ojcowie kina europejskiego (bracia Lumière; kino jarmarczne, Montreuil-sous-Bois, G. Méliès itp.) a narodziny kultury masowej.

• Polski (i nie tylko) zapomniany wkład w rozwój techniki filmowej (K. Prószyński, J. Szczepanik, B. Matuszewski). Bracia Składanowscy

• Zarys technicznych aspektów rozwoju

kinematografii (od chińskiego teatru cieni po współczesny warsztat filmowy). Przełom dźwiękowy oraz nowe rozwiązania techniczne międzywojnia – artystyczne i pozaartystyczne konsekwencje

• Radziecka szkoła montażu (S. Eisenstein, L. Kuleszow, D. Wiertow)

• Tworzenie języka filmowego „studio system”, „system gwiazd”, kodeks Haysa. Etapy powstawania filmu (np. praca nad scenariuszem, tzw. storyboardy)

• Kino w systemach totalitarnych : kino faszystowskie i socrealizm

• Kinematografia włoska do neorealizmu włącznie

• Prądy w sztuce i ich ekranowe odbicie (ekspresjonizm, impresjonizm, surrealizm)

• Nowa Fala w Europie

• Postmodernizm a film i jego interpretacja

• Kino jako zwierciadło rzeczywistości

• Kino autorskie

• Kino gatunków: film kryminalny i gangsterski

Literatura:

• J. Płażewski, Historia filmu 1895-2005, Książka i Wiedza, Warszawa 2005

• J. Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008

• Słownik wiedzy o filmie, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2005

• M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Ars Nova, Poznań 2000

• S. Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2011

• Historia kina. Kino nieme, red. naukowa T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2009, tom I

• Historia kina. Kino klasyczne, red. naukowa T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2011, tom II

• Historia kina. Kino epoki nowofalowej , red. naukowa T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2015, tom III

• Historia kina. Kino końca wieków , red. naukowa T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2019, tom IV

• Historia myśli filmowej, A.Helman, J.Ostaszewski, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

• Siergiej Eisenstein, Film czwartego wymiaru, przeł. Mieczysław Kumorek [w:] , Wybór pism, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1959.

• P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 2001

• Historia życia prywatnego, t. 4, pod red. M. Perrota, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

• I. Ihnatowicz, Człowiek, informacja, społeczeństwo, Czytelnik, Warszawa 1989

• D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań 1999

• A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980

• Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, pod red. M. Koźmińskiego, wyd. IH PAN, Warszawa 2005

• H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, Wyd. Spacja, Warszawa 1992

• B. Orłowski, Technika, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

• A. Gurevich, Jednostka w dziejach Europy, Volumen, Warszawa 1995

• A. Misiak, Kinematograf kontrolowany - cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym. PRL i USA analiza socjologiczna, Universitas Kraków 2006

• T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2009

• Historia kina polskiego, red. T. Lubelski, K. Zarębski, Warszawa 2007

• M. Haltof, Kino polskie, Gdańsk 2004

• Historia filmu polskiego, red. naukowa R. Marszałek, Warszawa 1994

• J.-L. Flandrin, Historia rodziny, Volumen, Warszawa 1998

• Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, pod red. M. Koźmińskiego, wyd. IH PAN, Warszawa 2005

• H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, Wyd. Spacja, Warszawa 1992

• M. Uklejska, Zarys rozwoju nauki i jej organizacji, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1963

• Historia Europy, pod. red. A. Mączaka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1997

• Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1999

• A. Gurevich, Jednostka w dziejach Europy, Volumen, Warszawa 1995

• A. Misiak, Kinematograf kontrolowany - cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym. PRL i USA analiza socjologiczna, Universitas Kraków 2006

• T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009

• Historia kina polskiego, red. T. Lubelski, K. Zarębski, Warszawa 2007

• M. Haltof, Kino polskie, Gdańsk 2004

• Historia filmu polskiego, red. naukowa R. Marszałek, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

Umiejętność powiązania prądów w kinamatografii europejskiej z kierunkami w sztuce, kulturze, nauce oraz przemianami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi;

Poznanie w zarysie technicznych aspektów rozwoju kinematografii oraz etapów powstawania filmu;

Prześledzenie zasadniczych etapów rozwoju języka filmowego;

Rozpoznawanie cytatów filmowych, zapożyczeń, inspiracji, które miały wpływ na kolejne pokolenia filmowców;

Znajomość klasycznych dzieł poszczególnych gatunków filmowych i ich kulturowych korzeni;

Umiejętność interpretacji filmu jako źródła historycznego (źródła wiedzy o epoce, o jej klimacie intelektualnym, świadomości twórców i odbiorców itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z elementami konwersatorium - przewidziany w wymiarze 60 godz.

7 spotkań ( max. 1 nb.!)

ZALICZENIE:

1) zwolnienie z egzaminu - wszystkie obecności + aktywny udział w zajęciach

na ocenę wyższą niż dost.- dodatkowa praca

2) lub egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Studenci zajęć filmowych mają pierwszeństwo w kwalifikacji na wyjazdy :

seminarium filmowe- Festiwal Filmów i Spotkań NieZwykłych SANDOMIERZ

seminarium - Spotkania z Filmem Górskim ZAKOPANE, KOŚCIELISKO

seminarium - Ę-Ą Teatr wyobraźni BARANÓW SANDOMIERSKI, DZIKÓW, SANDOMIERZ

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zmiana godziny zajęć z 8:00 na późniejszą (jest możliwa na prośbę grupy po uzgodnieniu z wykładowcą dr M. Kurkowską)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)