Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia polityczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-NHPP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty dla studentów I roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski w XX wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą historią Polski.

Przedmiot prezentuje stosunki polityczne, gospodarcze i społeczno-kulturowe w okresie Polski Ludowej, transformacji ustrojowej 1989 roku oraz początków III RP. Przedmiot ma charakter chronologiczno-problemowy.

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

• Społeczeństwo polskie a władza komunistyczna. Formy oporu społecznego i opozycji politycznej.

• Październik’ 56. Pierwszy wyłom w systemie.

• Realia życia w Polsce epoki Władysława Gomułki –analiza filmu dokumentalnego Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL.

• Analiza porównawcza zjawisk Marzec'68 i Grudzień'70.

• Dekada Gierkowska – „socjalistyczne społeczeństwo konsumpcyjne”.

• Okres 1976-1980 – kształtowanie opozycji antysystemowej.

• Lata 80-te XX w. Powstanie i działalność „Solidarności".

• Wprowadzenie stanu wojennego, „Solidarność" w podziemiu.

• Ustalenia z Magdalenki oraz obrady „Okrągłego stołu”.

• Wybory kontraktowe, powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Literatura:

W kursie repozytoryjnym na platformie Kampus prowadzący udostępnia wersję skany rozdziałów książek i innych materiałów, do których dostęp jest możliwy po wypełnieniu kontraktu na platformie w module informacyjnym.

O charakterze podręczników

Bonusiak, W., Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007), Rzeszów 2009.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.

Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hirsz Z.J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Krasowski R., Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014.

Paczkowski A., Droga do mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989, Warszawa 1998.

Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Dokumenty źródłowe

Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, red. B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stępka, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę z perspektywy historycznej na temat roli jaką odgrywa człowiek w przemianach życia społecznego.

Ma wiedzę na temat kształtowania interakcji człowieka z jego otoczeniem społecznym ukształtowaną w oparciu o znajomość faktów historycznych.

Posiada wiedzę o formach uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju własnej przedsiębiorczości utworzoną w oparciu o znajomość systemów politycznych Polski.

Zna i rozumie rolę faktów historycznych warunkujących życie polityczne kraju.

Na podstawie zdobytej wiedzy z zakresu historii Polski kształtuje swoją wiedzę o społecznych i kulturowych uwarunkowaniach życia politycznego.

Ma wiedzę i rozumie związki między systemem politycznym a ekonomicznym kraju na podstawie porównań systemów politycznego i ekonomicznego w różnych okresach historii Polski.

Posiada wiedzę z zakresu zmiany systemowej struktur politycznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce na przestrzeni wieków.

Posiada wiedzę o systemie politycznym państwa polskiego w kontekście systemów państw Europejskich.

Umiejętności

Potrafi powiązać procesy historyczne zachodzące w Polsce na przestrzeni wieków ze zmianami w sferze polityki, ekonomii, kultury.

Potrafi korzystać z historycznych archiwalnych materiałów źródłowych.

Potrafi w sposób analityczny korzystać z literatury przedmiotu.

Rozwija zainteresowania historią Polski. Zdobywa umiejętności niezależnej oceny i interpretacji zjawisk politycznych w ich historycznym kontekście.

Wykorzystując nowe technologie potrafi samodzielnie przygotować ilustrację historyczną wybranych faktów z dziejów Polski.

Potrafi przygotować prezentację multimedialną na wybrany temat dokonując analizy i hierarchizacji treści.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność polityczną przez uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących historię Polski.

Posiada kompetencje komunikacyjne, społeczne, intelektualne, merytoryczną wiedzę przedmiotową.

Ma potrzebę dalszego kształcenia instytucjonalnego i rozwoju własnych zainteresowań historią Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach .

Ocena końcowa jest wynikiem z testu końcowego.

Test przeprowadzany jest na przedostatnich zajęciach w semestrze.

Maksymalnie z testu student może uzyskać 30 pkt. Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 pkt.

Skala ocen:

30-27 pkt. Bardzo dobra (5)

26-25 pkt. Dobra plus (4+)

24-20 pkt. Dobra (4)

19-18 pkt. – Dostateczna plus (3+)

17-15 pkt. – Dostateczna (3)

Aktywność podczas zajęć podwyższa ocenę indywidualną z kolokwium o 0.5%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kurcewicz
Prowadzący grup: Urszula Kurcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą historia Polski. Cezury czasowe przedmiotu obejmują okres od powstania "Solidarności" do końca rządów koalicji AWS-UW. Przedmiot ma charakter chronologiczno-problemowy.

Pełny opis:

W trybie nauczania zdalnego przedmiot prowadzony w 50% w formie asynchronicznej na platformie Kampus oraz w 50% w synchronicznej w Google Meet.

Link do poszczególnych terminów zajęć prowadzący udostępnia studentom za pośrednictwem usosmail.

Bloki tematyczne w formie zdalnej:

I. Zajęcia organizacyjne Google Meet

II. Społeczeństwo polskie a władza komunistyczna. Formy oporu społecznego i opozycji politycznej. Google Meet

III. Realia życia w Polsce epoki Władysława Gomułki –analiza filmu dokumentalnego Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL. Platforma Kampus

IV. Analiza porównawcza zjawisk Marzec'68 i Grudzień'70 (podwójne zajęcia) - cz. 1. Platforma Kampus

V. Analiza porównawcza zjawisk Marzec'68 i Grudzień'70 cz.2. Google Meet

VI. Dekada Gierkowska – „socjalistyczne społeczeństwo konsumpcyjne”. Google Meet

VII. 1976-1980 – kształtowanie opozycji antysystemowej. Platforma Kampus

VIII. Lata 80-te. Powstanie i działalność „Solidarności". Google Meet

IX Wprowadzenie stanu wojennego, „Solidarność" w podziemiu. Platforma Kampus

X. Ustalenia z Magdalenki oraz obrady „Okrągłego stołu”. Platforma Kampus

XI. Wybory kontraktowe, powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Google Meet

XII. Życie polityczne w pierwszych latach po transformacji ustrojowej – rządy postsolidarnościowe. Platforma Kampus

Literatura:

W kursie repozytoryjnym na platformie Kampus prowadzący udostępnia wersję skany rozdziałów książek i innych materiałów, do których dostęp jest możliwy po wypełnieniu kontraktu na platformie w module informacyjnym.

O charakterze podręczników

Bonusiak, W., Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007), Rzeszów 2009.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.

Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hirsz Z.J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Krasowski R., Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014.

Paczkowski A., Droga do mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989, Warszawa 1998.

Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Dokumenty źródłowe

Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, red. B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stępka, Warszawa 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kurcewicz
Prowadzący grup: Urszula Kurcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą historia Polski. Cezury czasowe przedmiotu obejmują okres od powstania "Solidarności" do końca rządów koalicji AWS-UW. Przedmiot ma charakter chronologiczno-problemowy.

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

• Społeczeństwo polskie a władza komunistyczna. Formy oporu społecznego i opozycji politycznej.

• Październik’ 56. Pierwszy wyłom w systemie.

• Realia życia w Polsce epoki Władysława Gomułki –analiza filmu dokumentalnego Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL.

• Analiza porównawcza zjawisk Marzec'68 i Grudzień'70.

• Dekada Gierkowska – „socjalistyczne społeczeństwo konsumpcyjne”.

• Okres 1976-1980 – kształtowanie opozycji antysystemowej.

• Lata 80-te XX w. Powstanie i działalność „Solidarności".

• Wprowadzenie stanu wojennego, „Solidarność" w podziemiu.

• Ustalenia z Magdalenki oraz obrady „Okrągłego stołu”.

• Wybory kontraktowe, powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Literatura:

W kursie repozytoryjnym na platformie Kampus prowadzący udostępnia wersję skany rozdziałów książek i innych materiałów, do których dostęp jest możliwy po wypełnieniu kontraktu na platformie w module informacyjnym.

O charakterze podręczników

Bonusiak, W., Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007), Rzeszów 2009.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.

Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hirsz Z.J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Krasowski R., Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014.

Paczkowski A., Droga do mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989, Warszawa 1998.

Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Dokumenty źródłowe

Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, red. B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stępka, Warszawa 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.