Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-POWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia I rok 1 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ochrona własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Ochrona własności przemysłowej. Formy udostępniania własności intelektualnej. Internet a ochrona własności intelektualnej i nierzetelność naukowa. Postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej. Postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej. Różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej. Postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

1/ Ochrona własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne

a/ prawo autorskie

b/ prawa pokrewne

- prawa do artystycznych wykonań

- prawa do fonogramów i wideogramów

- prawa do nagrań programów

- prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

c/ ochrona baz danych

2/ Ochrona własności przemysłowej

a/ wynalazki

b/ wzory użytkowe

c/wzory przemysłowe

c/ znaki towarowe

d/ oznaczenia geograficzne

e/ topografie układów scalonych

f/ ochrona prawna odmian roślin

3/ Formy udostępniania własności intelektualnej

4/ Internet a ochrona własności intelektualnej i nierzetelność naukowa

5/ Postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej

6/ Postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej

7/ Różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej

8/ Postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej

Nakład pracy studenta:

wykład - 4 h

przygotowanie do wykładu lub praca pisemna - 10 h

razem - 14 h

Literatura:

Publikacje:

Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Prawo własności przemysłowej, wyd. A. Flisek, Warszawa 2018.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2017.

Ochrona własności intelektualnej, G. Michniewicz, Warszawa 2016.

Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek i in., Gliwice 2013.

Własność intelektualna: wybrane zagadnienia praktyczne, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013.

Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, A. Domańska-Baer, Warszawa 2010.

Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien, A. Adamczak, E. Dobosz, M. Gędłek, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej oraz dostrzega konieczność stosowania praw własności intelektualnej w codziennym życiu.

Student rozpoznaje różne aspekty prawa autorskiego oraz formy i okoliczności jego stosowania m.in. korzystając z utworów i stosując zasady ich cytowania w pracach naukowych podczas studiów. Rozumie zastosowanie ochrony prawnoautorskiej w materiałach zamieszczanych w Internecie oraz czym są: naruszenie praw autorskich i plagiat. Student rozumie też problem stosunku prawa autorskiego i dostępności do otwartych zasobów naukowych oraz edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Mrowicki
Prowadzący grup: Marcin Mrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)