Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-PWP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o prawie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Europeistyka dzienne I stopnia I rok 1 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozważana prowadzone podczas wykładu koncentrują się na podstawach wiedzy o prawie. Punktem wyjścia do analizy tego zagadnienia staje się wyjaśnienie roli, funkcji i pojęcia prawa oraz źródła prawa, a także kwestii podziału prawa ma gałęzie. W trakcie wykładu rozpatruje się problematykę norm i przepisów prawnych, obowiązywania prawa oraz wykładni prawa, jak również kryteriów wyodrębnienia prawa publicznego i prawa prywatnego. Przedmiotem analizy stają się, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego porządku prawnego, podstawowe pojęcia, cechy, zasady: prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania karnego, postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa finansowego (na przykładzie prawa walutowego oraz prawa podatkowego).

Pełny opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące prawa jako systemu normatywnego. W toku kursu studenci poznają zagadnienia właściwe dla prawoznawstwa (jurysprudencji) - różne sposoby definiowania prawa, norm, przepisów. Zaprezentowane zostaną treści do tyczące rozumowania prawniczego i dokonywania wykładni.

Elementy prawoznawstwa uzupełnione zostaną przeglądem polskiego systemu prawa - przeglądu najważniejszych gałęzi a w ich ramach najważniejszych instytucji prawa prywatnego i prawa publicznego.

Literatura:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2021.

2. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2021.

3. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- potrafi zdefiniować pojęcie "prawo", "źródło prawa";

- potrafi określić rolę, jaką pełni prawo oraz wymienić funkcje prawa;

- rozumie podział prawa na gałęzie;

- wskazuje kryteria wyodrębnienia prawa publicznego i prawa prywatnego;

- definiuje pojęcie „prawo konstytucyjne”;

-wymienia i omawia zasady ustroju Rzeczpospolitej;

- definiuje pojęcie „prawo administracyjne”;

- wymienia i omawia cechy prawa administracyjnego;

- wymienia i omawia zasady ogólne prawa administracyjnego;

- wymienia i omawia zasady ogólne postępowania administracyjnego;

- definiuje pojęcie „prawo karne” oraz wskazuje źródła prawa karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady prawa karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady postępowania karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady postępowania cywilnego oraz sądowoadministracyjnego;

- definiuje pojęcie „prawo finansowe” oraz określa zakres i granice prawa finansowego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Gardocki, Sylwia Piechocińska-Para, Piotr Skorupa, Łukasz Wieczorek
Prowadzący grup: Sylwester Gardocki, Tomasz Niedziński, Sylwia Piechocińska-Para, Piotr Skorupa, Łukasz Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)