Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-TIK
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Europeistyka dzienne I stopnia I rok 1 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczne wdrożenie do pakietu biurowego w środowiku akademickim.

Pełny opis:

Praktyczne wdrożenie do pakietu biurowego w środowisku akademickim. Ćwiczenia obejmują 3 oprogramowania biurowe: program do prezentacji, edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. Podczas zajęć studenci dwukrotnie będą wykonywali to samo zadanie: prezentację na zadany temat, tekst oraz wykres prezentujący graficznie dane liczbowe. Pierwsze ćwiczenia będą służył do krytycznej analizy ćwiczenia, druga wersja zadania będzie stanowiła element oceny studenta.

Materiały do zajęć dla studentów są zamieszczone na platformie Kampus. Dostęp do platformy studenci uzyskają na pierwszych zajęciach.

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia w pracowni komputerowej - 30 h

zadania wykonywane w domu - 30 h

ogółem - 60 h

Literatura:

M. Dziewoński, OpenOffice 3.x PL: oficjalny podręcznik, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2010.

J. Cox i in., Microsoft Office 2010: dla użytkowników domowych i uczniów, Warszawa: Wydawnictwo RM, 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- używa edytora tekstu, programu do prezentacji, arkusza kalkulacyjnego w sposób świadomy,

- potrafi ocenić efektywaność stosowanych technik,

- zbiera dane i używa ich zgodnie z prawem autorskim.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena zależy od końcowej oceny 3 zadań.

Dopuszczone są dwie nieobecności na zajęciach (brak przygotowanej pracy liczony jest jako nieprzygotowanie do zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ogonowska
Prowadzący grup: Anna Ogonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ogonowska
Prowadzący grup: Anna Ogonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)