Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pluralizm systemów społeczno-gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-PSSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pluralizm systemów społeczno-gospodarczych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia II rok 4 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ukazanie pluralizmu współczesnych systemów społeczno-gospodarczych.

Pełny opis:

Zajęcia ma dwa cele. Pierwszy - ukazanie pluralizmu współczesnych systemów społeczno-gospodarczych. Drugi - zarysowanie związków gospodarki ze społeczeństwem. Zajęcia przedstawiają różne kierunki wyborów dokonywanych przez społeczeństwa i konsekwencje tych wyborów. W ich trakcie łączona jest wiedza z dwóch dyscyplin: nauk socjologicznych i nauk o polityce i administracji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. rozumie społeczno-gospodarcze przemiany współczesnego świata

2. posiada wiedzę na temat relacji między rynkiem, państwem i społeczeństwem

3. wie, jaka jest rola państwa w gospodarce

4. zna różne modele społeczno-gospodarczo w Europie i poza nią

Umiejętności:

1. potrafi dokonać analizy współczesnych przemian społeczno-gospodarczych, umieszczając je w szerszym kontekście systemowym

2. porównuje systemy społeczno-gospodarcze w Europie i wybranych państwach (regionach) świata

3. umie zidentyfikować i przeprowadzić analizę kluczowych wyzwań społeczno-gospodarczych w Europie

4. potrafi samodzielnie poszukiwać, selekcjonować i gromadzić rzetelne i obiektywne informacje i dane na temat systemów społeczno-gospodarczych w Europie oraz polityki społeczno-gospodarczej w celu przeprowadzenia pogłębionej analizy, aby na tej podstawie formułować wnioski i rekomendacje

Kompetencje

1. jest świadomy pluralizmu współczesnych systemów społeczno-gospodarczych

2. wykazuje większe zainteresowanie i wrażliwość społeczną wobec aktualnej problematyki społeczno-gospodarczej w Europie

3. jest świadomy złożoności i wielowymiarowości problemów i wyzwań związanych z przemianami społeczno-gospodarczymi w Europie, w tym w Unii Europejskiej, które wymagają odpowiedzialnego i spójnego formułowania, realizowania i oceny polityki społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kozłowski, Jadwiga Nadolska, Krzysztof Szewior
Prowadzący grup: Paweł Kozłowski, Jadwiga Nadolska, Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)