Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo cyfrowe i e-administracja w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L24-SCUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo cyfrowe i e-administracja w Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia II rok 4 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem zajęć jest zapoznanie Studenta w z historycznymi, teoretycznymi i praktycznym aspektami społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego u Unii Europejskiej i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studenta z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki elektronicznej administracji w Unii Europejskiej i w Polsce.

Pełny opis:

UWAGA: Konwersatorium będzie prowadzone w sali wykładowej że wsparciem na platformie Kampus UW

Zajęcia mają formę konwersatorium. W ich ramach Studenci poznają założenia i stan obecny polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej i Polski ze szczególnym uwzględnieniem e-administracji. Oprócz analizy ogólnych założeń Unii Europejskiej i Polski na temat e-administracji, zajęcia koncentrować się będą na praktycznym poznawaniu budowy i zasad funkcjonowania systemów e-administracji oraz na podstawowych wymaganiach im stawianych.

Treść zajęć obejmuje też wybrane nowe technologie ICT stosowane w e-administracji.

Są to m. in. następujące zagadnienia:

1. Polityka społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej

2. Miejsce e-administracji w polityce społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej

3. Społeczeństwo cyfrowe i e-administracja w Polsce

4. e-Government vis-a-vis e-Governance

5. Dostęp do informacji publicznej w Unii Europejskiej i w Polsce

6. Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

7. Elektroniczne usługi sektora publicznego

8. Identyfikacja elektroniczna obywateli

9. Ochrona danych osobowych

10. E-partycypacja, e-demokracja i e-głosowanie

11. Interoperacyjność systemów e-administracji w Unii Europejskiej

12. Platformy usług administracji publicznej

13. Cyberbezpieczeństwo

14. Źródła informacji na temat efektywności systemów e-administracji w Unii Europejskiej i na świecie

15. Systemy e-administracji a nieoczekiwane okoliczności jak np. pandemia COVID-19

16. Wybrane nowe technologie ICT stosowane w elektronicznej administracji. jak np. sztuczna inteligencja.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium - 30 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

Wybrane dokumenty oficjalne Unii Europejskiej i Polski, publikacje i portale

1. Grabowska M. E-administracja w Polsce nadal kuleje. Domena 2023 nr 3 s. 62-67. https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/14_E-administracja.pdf

2. Grabowska M.: Koncepcja jednolitego portalu e-Government dla obywatela w Polsce. [W:] Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej. Red S. Dudzik [i in.]. Kraków 2023 s. 101 - 117. https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/view/529/1728/2154

3.Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century. White papers. COM (93)700. 3 December 1993 Part A and B

4. Bangeman M. [i in.] Europe and the global information society. Recommendations to the European Council [online] European Commission, Brussels 1994 http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf (dostep: 21.04.2020)

5. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Dz. U. UE L 145 z 31 maja 2001.s. 43-48. Polskie wydanie specjalne: Rozdział 01 Tom 003 P. 331 – 336

6. Ustawa z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. 2001 nr 112 poz.1198

7. eEurope. An information society for all. [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24221&from=EN (dostęp 22.05.2020)

8. eEurope 2005 [online] European Commission, Brussels 2002 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24226&from=EN (dostęp: 21.04.2020)

9. European Commission. Ministerial Declaration approved unanimously on 11 June 2006, Riga, Latvia [online] https://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/declaration_riga.pdf (dostęp 20.03.2020)

10. European Commission. Ministerial Declaration on eGovernmet approved unanimously in Malmo, Sweden on 18 November 2009 [online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf (dostęp 23.04.2020)

11. European Commission. Ministerial Declaration on eGovernment – the Tallinn Declaration.[online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration (dostęp 22.05.2020)

12. Berlin Declaration on digital society and valu-based digital government 2020

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government

13.. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM 2010/2020 końcowy

14. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa. KOM/2010/0245 końcowy

15. European Commission. Communication: European e-Government Action Plan 2016-2020. Acceletaring the digital transformation of government [online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation (dostęp 21.05.2020)

16.. Program operacyjny – Polska Cyfrowa [online] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014.[online] https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-cyfrowa-2014-2020/ (dostęp 20 maja 2020)

17. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego. Dz. U.UE L. 318 z 4.12.2015 s. 1-16

18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93 Dz. U.UE L 275 z 28.8.2014

19. Ustawa z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz. U. 29 września 2016 r. poz. 1579

20. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dz. U.U.E. L 345 z 31.12. 2003 s. 90-96 Polskie wydanie specjalne Rozdział 13 Tom 032 s. 700-707

21. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej Dz.U. 2001 nr 112 poz.1198 (CRIP - Dz. U. 2016 poz.352)

22. Komitet Rady do Spraw Cyfryzacji, Sprawozdanie z prac zespołu zadaniowego “Od papierowej do cyfrowej Polski”. 2017 s. 3 [online] http://krmc.mc.gov.pl/download/50/16915/PaperlessCashlessnaKRMC2short.pdf (dostęp: 21.04.2020)

23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dz. U.UE L 194 z 19.7.2016

24. Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dz. U. 2018 poz. 1560

25. European Commission: Digital Europe Programme [online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027 (dostęp: 21.05 2020)

26. e-PUAP. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [online] https://login.gov.pl/login/login?ssot=qpd3ygze8opqvhhdzqth (dostęp 04.05.2020)

27. Platformy: gov.pl. podatki.gov.pl, pacjent.gov.pl

28. EUROPA- European Union website, the official EU website. [online] htps://europa.eu/ (dostęp: 02.05.2020)

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016

Inne źródła:

30. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

31.. Toffler A.: Trzecia fala, Warszawa PIW 2003.

32. Grabowska M., Ogonowska A.: The Information Society Policy in the European Union and Poland „Yearbook of Polish European Studies” 2013 vol.16 s. 267 -288

33 United Nations e-Government Survey 2018. Gearing e-Government to support transformation towards sustainable and resilient societies. United Nations. Department and Economic and Social Affairs. New York, 2018

34. European Commission: Digital economy and Society Index (DESI). 2019. [online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2019 (dostęp 23.05. 2020)

35 European Commission: COVID-19: How eGovernment and Trust Services can help citizens and businesses.[online] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/covid-19-how-egovernment-and-trust-services-can-help-citizens-and-businesses(dostęp: 23.05.2020)

36. Pszczyński Mateusz: Administrative Decisions in the Era of Artificial Intelligence. Adam Mickiewicz University Law Review. http://ppuam.amu.edu.pl/uploads/PPUAM%20vol.%2011/13_Pszczy%C5%84ski.pdf

37. Peter Parycek, Verena Schmid & Anna-Sophie Novak: Artificial Intelligence (AI) and Automation in Administrative Procedures: Potentials, Limitations, and Framework Conditions. Journal of the Knowledge Economy. Open access Published: 20 June 2023 (Springer Link) https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-023-01433-3

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student:

K_W01 - Student posiada fundamentalną wiedzę w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Unii Europejskiej i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień e-administracji, jej budowy, funkcjonowania oraz technologii w niej stosowanych.

K_U09 - Student potrafi posługiwać się polskim i unijnym systemami e-administracji, rozpoznaje platformy cyfrowe, na których takie systemy są posadowione, potrafi za pomocą prezentacji wytłumaczyć funkcje poszczególnych jej elementów i ich działanie oraz twórczo sugerować optymalne rozwiązania tych systemów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na stopień nastąpi na podstawie obecności, która jest obowiązkowa, aktywności na zajęciach oraz pracy/prezentacji zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Grabowska
Prowadzący grup: Marta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym

Literatura:

Jak w ogólnym opisie

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Grabowska
Prowadzący grup: Marta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym

Literatura:

Jak w ogólnym opisie

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)