Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dylematy integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-DIE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dylematy integracji europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 5 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Niniejsze konwersatorium adresowane jest do studentów zainteresowanych porównawczym spojrzeniem na kluczowe dylematy integracji europejskiej w aspekcie politycznym, instytucjonalnym, społecznym, kulturowym, itp. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie i analizę wybranych bieżących zagadnień pojawiających się w debacie publicznej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania procesu integracji europejskiej. Student poznaje różne zagadnienia dotyczące bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej. W zakresie tematycznym są takie problemy jak np.: teoretyczne, instytucjonalne oraz ekonomiczne dylematy integracji europejskiej.

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Międzyrządowość vs. ponadnarodowość w procesie integracji europejskiej

3. Przyszłość struktury organizacyjnej i systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

4. Wyzwania modelu demokracji dla Unii Europejskiej

5. Wartości Unii Europejskiej i ich rola dla procesu integracji europejskiej

6. Różnorodność kulturowa państw członkowskich UE

7. Kryzys uchodźczy jako wyzwanie dla przyszłości projektu integracyjnego

8. Brexit i wyzwania z nim związane dla procesu integracji europejskiej

9. Perspektywa dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej

10. Ochrona wartości UE i kwestia zawieszenia w prawach członka UE

11. Rola obywateli w procesie integracji europejskiej

12. Polityka równościowa w UE i związane z nią wyzwania dla procesu integracji europejskiej

13. Współczesne zagrożenia: terroryzm, cyberterroryzm, pandemia a efekty procesu integracji europejskiej

14. WebQuest: ewaluacja i konkluzje

15. Podsumowanie konwersatorium i wpisy

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Grosse T. G. , Czy „zróżnicowana integracja” może prowadzić do federacji w Europie?, ”Przegląd Zachodni” 2015 nr 1, s. 21-36,

- Pohulak-Żołędowska E., Imperium europejskie?, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 145, s. 37-46

- Cianciara A., W poszukiwaniu alternatywnych modeli integracji: Europa jako klub klubów, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 4 (51) 2015, s. 165-186

- Molendowska M., W kręgu zmiennej geometrii procesów integracji europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 4 (51) 2015, s. 187-206

- Witkowska M., The state of democracy in the European Union in scenarios: federation, empire and Europe à la carte, “Przegląd Europejski”, 4(2015), p. 91-108 DOI: 10.31338/1641-2478pe.4.15.5.

- Kucheryavaya E.V., Witkowska M., et al., The multiculturalism policy in Europe, “Online Journal Modelling The New Europe” no. 32/2020, DOI: 10.24193/ojmne.2020.32.04

- Witkowska M., Deliberation as a tool to find solutions to overcome the crisis in the European Union, „Przegląd Europejski” 1/2017, DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.17.7

- Witkowska M., Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej poprzez zmiany regulacji dotyczących udziału obywateli UE w podejmowaniu i realizacji decyzji, „Przegląd Europejski” 2015, nr 1, p. 65-95, DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.15.3.

- Witkowska M., Kryzys modelu demokracji w Unii Europejskiej – przyczyny, uwarunkowania, scenariusze rozwoju sytuacji, [in:] K.A. Wojtaszczyk, Nadolska J. (eds.), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Warszawa 2015, p. 119-160.

- Witkowska M., Obywatel UE i jego prawa a deficyt demokracji, [in:] J. Szymańska i K. A. Wojtaszczyk (eds.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, p. 141-162.

- Niedźwiecki A., Brexit a liberalna teoria stosunków międzynarodowych, „Przegląd Europejski” 2019, nr 1, p. 9-20, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5171

- Kubin T., Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE, „Przegląd Europejski” 2018, nr 1, p. 103-122, DOI: 10.5604/01.3001.0013.0016

- Popova L., The end goal of the post-communist transition in Bulgaria: societal transformation or EU membership?, „Przegląd Europejski” 2020, nr 4, p. 79-94, DOI: 10.31338/1641-2478pe.4.20.6

- Hut P., Szymeczek J., Contemporary migration and population situation in Poland on the background of the European Union, „Przegląd Europejski” 2019, nr 4, p. 142-167, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7894

- Morawski A., Szczegielniak M., Volunteering in the time of COVID-19. The Polish example for Europe, „Przegląd Europejski” 2021, nr 2, p. 169-178, DOI: 10.31338/1641-2478pe.3.21.10

- Dziembała M., Kłos A., Pandemia COVID-19 a gospodarka Unii Europejskiej – instrumenty antykryzysowe oraz implikacje dla budżetu UE i jej państw członkowskich, „Przegląd Europejski” 2021, nr 1, p. 81-98, DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.21.5

Materiały źródłowe:

- Junker J.-C., Orędzie o stanie Unii, Bruksela 2016

- Sprawozdanie nt. raportu eurodeputowanego Guy Verhofstadta ws. głębokiej reformy Unii Europejskiej, Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela, 31 sierpnia 2016 r.

- https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pl

- https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8300599,parlament-europejski-chce-nowych-przepisow-ue-wspierajacych-legalna-migracje-zarobkowa.html

- https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-azylowa-i-migracyjna

- https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn_pl

- https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum_pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student rozumie polityki Unii Europejskiej, wybrane aspekty zarządzania nimi oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji społecznych

Umiejętności:

- student potrafi przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć akademicką dyskusję

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć ocenie będzie podlegać:

1. Aktywny udział w zajęciach:

- materiały i literatura do zajęć, a także quizy, testy i inne dokumenty ułatwiające pracę w grupach zostały umieszczone na platformie Google Classroom, ponieważ zajęcia prowadzone są stacjonarnie, a część uczniów ma zgodę na zdalne uczęszczanie na zajęcia

- zostały stworzone liczne zadania do wykonania z przypisanymi do nich punktami w zależności od skali trudności,

- do wielu tematów są stworzone drobne quizy umożliwiające sprawdzenie stopnia znajomości tematu, przygotowania studentów i stopnia opanowania literatury oraz materiałów źródłowych polecanych do zajęć

- zadania, quizy i inne aplikacje umożliwiające prowadzenie zajęć z większą ilością studentów w grupach – metodą projektową – nawet pod nieobecność niektórych osób w sali, udostępniane są z tygodnia na tydzień z terminem tygodniowym na ich rozwiązanie, są bieżąco oceniane pod kątem nabywania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji założonych w sylabusie

2. WebQuest: obligatoryjne przeprowadzenie projektu do uzyskania zaliczenia na ocenę:

- każdy student do uzyskania zaliczenia na ocenę z przedmiotu musi przygotować projekt w postaci Webquestu,

- w ramach WebQuestu zadaniem głównym jest przygotowanie krótkiej informacji w ciekawej formie, która stanowić będzie wartość dodaną dla innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na wybrany temat z zakresu realizowanych zagadnień

- zadania cząstkowe to zebranie przykładów, faktów o danej dziedzinie, informacji specyficznych, aby umieć rozróżnić co jest warte a co nie, wykazanie się umiejętnością ułożenia informacji w sposób sensowny dla docelowej grupy odbiorców

- zadania w ramach WebQuestu są poddawane wzajemnej ocenie (peer-review)

3. Ocena końcowa jest wystawiana wyłącznie osobom, które zrealizują WebQuest i uzyskają pozytywną ocenę w ramach peer-review oraz zdobędą w trakcie trwania semestru punkty umożliwiające wystawienie pozytywnej oceny. Ocena końcowa jest wystawiana wg następującej skali

• na ocenę dostateczną - 75pkt

• na ocenę dostateczną plus - 80pkt

• na ocenę dobrą - 85pkt

• na ocenę dobrą plus - 90pkt

• na ocenę bardzo dobrą - 100pkt

W przypadku nieuzyskania wymaganego minimum punktów student zobowiązany jest poddać weryfikacji swoją wiedzę i umiejętności w formie wyznaczonej przez prowadzącą zajęcia w terminie sesji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Spasimir Domaradzki
Prowadzący grup: Spasimir Domaradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Spasimir Domaradzki
Prowadzący grup: Spasimir Domaradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)