Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europa - dzieje cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-EDC
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europa - dzieje cywilizacji
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów III roku I stopnia, ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie zagadnień realizowanych na I roku studiów licencjackich na kierunku europeistyka w ramach zajęć „Europejskie kody kulturowe”. Konwersatorium „Europa- dzieje cywilizacji" poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium „Europa - dzieje cywilizacji' poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej. Przedmiotem i punktem wyjścia dla rozważań nad dynamiką przemian cywilizacyjnych w Europie są wybrane zjawiska kultury artystycznej, wybrane dzieła sztuki europejskiej i inne kulturowe artefakty.

W ujęciu chronologiczno-problemowym omawiane są zarówno te elementy kultury, które budują spójność kulturową Europy i cywilizacji europejskiej, jak i te, które często rozwijając się na marginesie lub w opozycji do wiodących nurtów kultury europejskiej, stanowią o jej różnorodności.

Przedmiotem wielowątkowej analizy jest historia europejskiej kultury artystycznej od średniowiecza po XX wiek. W zależności od dynamiki i przebiegu zajęć, w ramach konwersatorium omówione zostaną problemy ideologizacji kultury europejskiej oraz wpływ ideologii totalitarnych na kulturę i sztukę europejską w XX wieku ((opcjonalnie realizowane zagadnienie)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- zna podstawowy zasób ikonografii i symboli średniowiecznej Europy

- potrafi wyjaśnić i powiązać powstanie i funkcjonowanie różnych artefaktów kulturowych i dzieł sztuki z przemianami cywilizacyjnymi w Europie;

- rozumie i potrafi wskazać na przykładach wpływ kultur pozaeuropejskich na kulturę i sztukę w Europie;

- potrafi na przykładach pokazać i omówić zjawisko dyfuzji kulturowej w Europie i transmisji zjawisk kulturowych z centrów do peryferii;

-potrafi objaśnić, na czym polegał fenomen polskiej awangardy artystycznej i jej wkładu do europejskiego dziedzictwa kulturowego w XX wieku;

- potrafi objaśnić na konkretnych przykładach mechanizm ideologizacji kultury i jej rolę w przemianach cywilizacji europejskiej w XX wieku (w przypadku włączenia ostatniego modułu do tematów realizowanych w danym cyklu)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć czyli znajomość lektur do poszczególnych zajęć, aktywność na zajęciach, wykonanie i oddanie w wyznaczonym terminie wszystkich zadań do samodzielnego opracowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)