Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-OKUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 5 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają największą styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży konsumenckiej, umowom zawieranym na odległość, handlowi elektronicznemu, bezpieczeństwu produktów, nieuczciwym praktykom handlowym i nieuczciwym warunkom w umowach, transportowi lotniczemu, usługom turystycznym, rynkowi żywności, ochronie danych osobowych oraz roamingowi.

Pełny opis:

POJĘCIE KONSUMENTA: Pojęcie konsumenta w prawie unijnym i polskim. Konsument przeciętny.

SYSTEM PRAWNY OCHRONY KONSUMENTA W UE: Podstawa prawna unijnej ochrony konsumenta. Cele, metody, obszary i systemy ochrony konsumenta. Dochodzenie i egzekwowanie roszczeń. Komunikat Komisji: Nowy program na rzecz konsumentów. Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy, COM(2020) 696. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA: Uprawnienia konsumenta i obowiązki sprzedawcy. Obowiązek informacji. Rękojmia za wady. Gwarancja. Dyrektywa 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa 98/6 w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ: Obowiązek informowania konsumenta. Uprawnienia konsumenta. Prawo wycofania się z umowy. Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

HANDEL ELEKTRONICZNY: Treści cyfrowe i usługi cyfrowe. Obowiązki przedsiębiorcy. Środki ochrony prawnej. Prawa i obowiązki w przypadku rozwiązania umowy. Blokowanie geograficzne. Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. Rozporządzenie 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW: Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Produkt bezpieczny i niebezpieczny. Obowiązki przedsiębiorcy. Nadzór. Znakowanie. Dyrektywa 2001/95 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

NIEUCZCIWE PRAKTYKI HANDLOWE: Praktyki handlowe wprowadzające w błąd. Agresywne praktyki handlowe. Praktyki zakazane w każdych okolicznościach. Staranność zawodowa. Dyrektywa 2005/29 dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

NIEUCZCIWE WARUNKI W UMOWACH KONSUMENCKICH: Uczciwy charakter klauzuli umowne. Wykaz nieuczciwych warunków w umowach. Sankcje. Dyrektywa Rady 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

TRANSPORT LOTNICZY: Ochrona konsumenta usług transportu lotniczego. Obowiązki przewoźnika i uprawnienia pasażera. Odpowiedzialność. Wyłączenia odpowiedzialności. Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

USŁUGI TURYSTYCZNE: Obowiązki organizatora wycieczki i uprawnienia turysty. Treść broszury reklamowej. Odpowiedzialność organizatora. Umowa sprzedaży usługi turystycznej i jej zmiana. Dyrektywa 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

RYNEK ŻYWNOŚCIOWY: Etykietowanie żywności. Ochrona oznaczeń geograficznych. Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych. Prawo do informacji. Prawo do dostępu, zmiany i sprzeciwu. Prawo do bycia zapomnianym. Naruszenia RODO. Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

ROAMING I KORZYSTANIE Z TREŚCI ONLINE W CAŁEJ UE: Dostęp do otwartego internetu i usług łączności wewnątrzunijnej. Opłaty. Transgraniczne przenoszenie na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Rozporządzenie 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu. Rozporządzenie 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Literatura:

 M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, Prawa konsumenta w teorii i praktyce, Warszawa 2018

 M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, Ochrona konsumenta na rynku usług, Warszawa 2017

 B. Pachucka-Smulska, Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law, Warszawa 2017

 D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015

 M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, Warszawa 2013

 B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013

 S. Kaczorowska, A. Kurzyńska-Lipniewicz, Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej, Leginca 2009

 K. Rokita, Prawa konsumenta, Warszawa 2009

 Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008

 M. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów, Warszawa 2007

 C. Banasiński, Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004

 E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004

 J. Dutkiewicz, U. Łysoń, M. Niepokulczycka, E. Sieliwanowicz, Prawa konsumenta, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie polityki Unii Europejskiej, wybrane aspekty zarządzania nimi oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji społecznych K_W15

Umiejętności: absolwent potrafi przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć akademicką dyskusję K_U09

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- Aktywność na zajęciach

- Prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)