Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizm w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-RE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regionalizm w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 5 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe mechanizmy integracyjne w Europie, ogólne ramy systemu instytucjonalnego UE oraz podstawy prawa UE

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć studentom problematykę unijnej polityki regionalnej. Celem przedmiotu jest przeanalizowanie założeń teoretycznych regionalizmu, ujmowanych w kontekście interdyscyplinarnym (nauki społeczne, nauki przyrodnicze). Ponadto, omawiane będą teorie integracji europejskiej w kontekście regionalizmu europejskiego. Omawiana będzie polityka regionalna UE, jej ewolucja, zasady, cele oraz narzędzia prawno-instytucjonalne, dzięki którym polityka ta może być prowadzona.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do podstawowych pojęć. Regionalizm. Regiony.

2. Europa jako region. Regiony Europy.

3. Teorie integracji europejskiej a regionalizm europejski.

4. Ewolucja polityki regionalnej w UE.

5. Zasady polityki regionalnej.

6. Cele (ewolucja) polityki regionalnej. Kwalifikowalność geograficzna. NUTS. Regiony peryferyjne i zasady ich dotyczące

7. Narzędzia i instytucje polityki regionalnej (Rola Komisji Europejskiej, Komitet Regionów. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne).

8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Interreg - Europejska Współpraca Terytorialna jako forma współpracy regionalnej.

9. Fundusz Spójności.

10. Strategie makro-regionalne UE (Baltic Sea Region, Danube Region, Adriatic and Ionian Region, Apline Region).

11. Aktualne zasady dotyczące polityki regionalnej na lata 2021-2027.

12. Wdrażanie polityki regionalnej w państwach członkowskich na przykładzie Polski.

Literatura:

1. S. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, nardzędzia, efekty, Warszawa Difin 2012

2.Informacje i dokumenty dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/investment-policy/

3. Regionalisation in Europe. Report, Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, 14.09.2007: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11725&lang=EN

Efekty uczenia się:

EU1 - Student zna i rozumie politykę regionalną UE oraz wybrane aspekty zarządzania nią oraz jej znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji społecznych (K_W15)

EU2 - Student potrafi przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć akademicka dyskusję (K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

40% aktywne uczestnictwo w zajęciach

60% prezentacja na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)