Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L36-MSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 6 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

1. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i funkcjonowania MSP w UE i w Polsce, w kontekście procesów integracyjnych i swobód Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE.

2. Przedstawienie roli MSP w rozwoju społeczno-gospodarczym UE i Polski na poziomie regionalnym i lokalnym.

3. Analiza form i zasad udzielania oraz pozyskiwania pomocy (finansowej, formalno-prawnej, edukacyjnej, etc) dla sektora MSP w UE i w Polsce.

4. Analiza głównych dokumentów programowo-strategicznych UE w kontekście wsparcia rozwoju sektora MSP; propagowanie postaw przedsiębiorczych.

Skrócony opis:

1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw (MSP);

2. Elementy demografii MSP;

3. Cykl życia przedsiębiorstwa i możliwości wpływania na niego;

4. Polityka wspierania rozwoju MSP;

5. Finansowe wspieranie rozwoju MSP - przegląd rozwiązań;

6. Rola MSP na rynku pracy. Wspieranie zatrudnieniowej roli MSP;

7. Wykorzystanie MSP w rozwoju regionalnym;

8. Wpływ regulacji prawnych na przedsiębiorczość;

9. Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu do kształtowania kultury korporacyjnej MSP;

10. Efektywność podatkowa MSP i oddziaływanie bodźców podatkowych.

Pełny opis:

Temat 1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

1.1. Definiowanie małych i średnich przedsiębiorstw i jego konsekwencje dla polityki gospodarczej i polityki konkurencji - przegląd różnych rozwiązań narodowych i unijnych.

1.2. Konsekwencje przyjęcia określonego typu definicji MSP dla transferu pomocy publicznej do gospodarki

1.3. Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw w odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw. Walory i mankamenty MSP

1.4. Problemy gospodarcze, w rozwiązaniu których może być pomocne wykorzystanie walorów sektora MSP.

Temat 2. Elementy demografii MSP.

2.1. Podstawowe pojęcia demografii MSP: przedsiębiorstwa zarejestrowane, przedsiębiorstwa czynne, stopa narodzin, stopa zgonów, stopa przetrwania;

2.2. Czynniki kształtujące stopę narodzin przedsiębiorstw;

2.3. Czynniki kształtujące stopę zgonów przedsiębiorstw;

2.4. Kierunki oddziaływania na wielkość populacji MSP - pierwsze podejście.

Temat 3. Cykl życia przedsiębiorstwa i możliwości wpływania na niego.

3.1. Koncepcje cyklu życia przedsiębiorstwa w nauce zarzadzania a wnioski z demografii MSP;

3.2. Fazy cyklu życia małego przedsiębiorstwa i charakterystyczne potrzeby rozwojowe dla poszczególnych faz;

3.3. Cykl życia przedsiębiorstwa innowacyjnego i dylematy związane z finansowaniem rozwoju;

3.4. Ocena możliwości i celowości wpływania przez władze publiczne na cykl życia MSP.

Temat 4. Polityka wspierania rozwoju MSP.

4.1. Podstawy polityczne i ekonomiczne stosowania polityki wspierania MSP - neutralny charakter polityki wspierania MSP we współczesnym świecie;

4.2. Stosowane rozwiązania instytucjonalne i prawne w zakresie wspierania przedsiębiorczości w różnych krajach;

4.3. Polityka wspierania MSP w Polsce - rządowe programy wspierania rozwoju MSP 1998-2002, 2003-2006 oraz odniesienie do wspierania MSP w perspektywie finansowej Unii Europejskiej;

4.4. Udział partnerów społecznych w kształtowaniu polityki wobec MSP.

Temat 5. Finansowe wspieranie rozwoju MSP - przegląd rozwiązań.

5.1. Źródła finansowania działalności i główne problemy związane z finansowaniem MSP: luka płynnościowa i luka kapitałowa;

5.2. Stosowane w praktyce zagranicznej i krajowej publiczne instrumenty finansowego wspierania rozwoju MSP;

5.3. Budowa warunków dla współpracy komercyjnych instytucji finansowych z MSP;

5.4. Ocena skuteczności stosowania finansowych instrumentów wspierania MSP.

Temat 6. Rola MSP na rynku pracy. Wspieranie zatrudnieniowej roli MSP.

6.1. Co mówią statystyki zatrudnienia?

6.2. Walory i mankamenty rozwoju MSP jako podstawy programów polityki zatrudnienia. W jakim zakresie rozwój MSP może być wykorzystywany w programach aktywizacji rynku pracy;

6.3. Wykorzystanie sektora MSP do aktywizacji rynku pracy - przegląd rozwiązań i programów;

6.4. Ocena skuteczności stosowania różnych instrumentów promocji zatrudnienia w sektorze MSP.

Temat 7. Wykorzystanie MSP w rozwoju regionalnym.

7.1. Teoretyczne koncepcje rozwoju gospodarczego rozwoju regionów zacofanych przy wykorzystaniu roli MSP.

7.2. Rola MSP w kreowaniu rozwoju gospodarczego regionów.

7.3. Przykłady rozwoju regionów osiągnięte dzięki rozwojowi MSP.

Temat 8. Wpływ regulacji prawnych na przedsiębiorczość.

8.1. Zagadnienia podstawowe: kultura prawna polskich przedsiębiorców, ekonomia konstytucyjna i teoria kosztów transakcyjnych.

8.2. Główne czynniki decydujące o kulturze prawnej przedsiębiorców.

8.3. Jakość prawa gospodarczego a kultura prowadzenia biznesu.

8.4. Jakość regulacji prawnych a korupcja. Rzetelne i nierzetelne praktyki legislacji gospodarczej.

Temat 9. Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu do kształtowania kultury korporacyjnej.

9.1. Istota koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i etyki biznesu.

9.2. Rozwiązania aplikacyjne CSR i etyki biznesu w przedsiębiorstwach, programy promocji etyki biznesu i CSR.

9.3. Wpływ CSR na zarzadzanie przedsiębiorstwami i ich relacje z otoczeniem.

9.4. Pomiar wpływu CSR na efektywność gospodarowania. Kontrowersje wokół CSR.

Temat 10. Efektywność podatkowa MSP i oddziaływanie bodźców podatkowych.

10.1. Przegląd koncepcji na temat bazy podatkowej.

10.2. Skonsolidowana definicja bazy podatkowej.

10.3. Segmentacja bazy podatkowej.

10.4. Koncepcja optymalizacji bazy podatkowej przy wykorzystaniu MSP.

10.5. Oddziaływanie bodźców podatkowych na podmioty gospodarcze.

10.6. Opcje wyboru polityki podatkowej korzystnej dla rozwoju przedsiębiorczości.

Literatura:

1. Albaum G., Strandskov J., Duerr E., International Marketing and Export

2. Management, Addison-Wesley Longan Publishing, Harlow 2002.

3. Bausch A., Krist M., The Effect of Context-Related Moderators on the Internationalization-Performance Relationship: Evidence from Meta-Analysis, „Management International Review” 2007, no. 3.

4. Bielawska A., Ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne [w:] T. Famulska (red.), Szkice o finansach, Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012. 133.

5. Blanke-Ławniczak K., Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 116.

6. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych – studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i zagrożenia, TNOiK, Toruń 2008.

7. Breza M., Międzynarodowe transakcje gospodarcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2009.

8. Cieślik J., Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje – implikacje dla polityki gospodarczej, Akademia Leona Koźmińskiego. Centrum przedsiębiorczości, Warszawa 2010.

9. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.

10. Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

11. INTERNACJONALIZACJA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP POPRZEZ EKSPORT.

12. Gorynia M., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. nr 54, poz. 535.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. nr 173, poz. 1807).

Strony internetowe:

http://stat.gov.pl/ (online: 03.04.2017).

Czubek H., Działania marketingowe przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, www.ae.krakow.pl/~czubekh/MTG/wykladymtg/dzialmarket-hcz-1a.doc (online: 03.04.2017).

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

W zakresie wiedzy:

- ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o założeniu MŚP, z podstawowymi instytucjami prawa UE odnoszącymi się do przedsiębiorców; posiada znajomość cech norm prawnych i społecznych regulujących system podatkowy i instytucje społeczne, w tym prawo podatkowe oraz źródła tych norm, ich specyfikę.

W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność analizy systemu podatkowego w różnych państwach UE z umiejętnością oceny słabych i silnych stron systemu podatkowego państwa europejskich, oraz założeń gospodarczych i celów UE w zakresie przedsiębiorczości

- potrafi samodzielnie analizować uwarunkowania założenia MŚP państw europejskich, wdrażać rozwiązania praktyczne problemów społecznych właściwych dla czasów kryzysowych, w których znajdujemy się.

- posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych dotyczących zagadnień MŚP państw europejskich z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki.

- potrafi samodzielnie przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień podatkowych, ekonomicznych krajów europejskich i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla założenia i funkcjonowania MŚP państw europejskich.

W zakresie kompetencji:

- uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie.

- potrafi prawidłowo identyfikować role zawodowe, budować tradycje zawodowe oraz współdziałać w grupie zgodnie z zasadami etyki.

- potrafi współdziałać w grupie o zróżnicowanej strukturze i interesach pełniąc w niej różne role, inicjować i określać priorytety służące do realizacji określonego zadania na rzecz interesu publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje, referaty, aktywność na zajęciach, test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)