Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-LZ12-ESP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy polityczne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka zaoczne I stopnia I rok 2 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zapoznaje się z teoretycznych i praktycznym wymiarem funkcjonowania współczesnych systemów politycznych. Zapoznaje założenia konstytucyjną i praktykę polityczną. Przedmiotem zainteresowania są klasyczne modele ustrojowe występujące w państwach Europy, USA - system parlamentarno-gabinetowy, prezydencki. modele zracjonalizowane, system rządów Zgromadzenia i modele hybrydowe . Omawiane są również kwestie transformacji polityczno-ustrojowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Skrócony opis: Podstawy doktrynalne oraz tradycje polityczne i konstytucyjne współczesnych demokracji. Prawo wyborcze i rozwój nowoczesnych partii politycznych. Konstytucyjne modele systemu rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Polski i Szwajcarii w ujęciu historycznym, problemowym i porównawczym

Pełny opis:

I. Tradycja konstytucyjna państw demokratycznych: cechy konstytucji brytyjskiej; geneza i zasady konstytucji USA; cechy konstytucjonalizmu francuskiego; konstytucyjne modele systemu rządów.

II. Zwierzchnictwo państwowe i wybory powszechne: teorie zwierzchnictwa państwowego w rozwoju konstytucjonalizmu; ciągłość i zmiana konstytucyjna; referenda i wybory powszechne; polityczno-prawne znaczenie wyborów powszechnych; systemy wyborcze; zjawiska pierwotnej i wtórnej deformacji wyborów.

III. Systemy parlamentarne: parlamentaryzm klasyczny i zracjonalizowany ; cechy brytyjskiego systemu gabinetowego; szwajcarski system komitetowy; francuski i niemiecki wariant "racjonalizacji" systemu parlamentarnego.

IV. Amerykański system prezydencki: Cechy amerykańskiego systemu politycznego; zasady rządu federalnego; zasada separacji i równowagi władz; rola i ograniczenia egzekutywy; rola legislatywy i judykatywy.

V. Transformacja polityczna państw Europy Środkowej i Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski): nowe konstytucje jako instrument transformacji politycznej i ustrojowej; systemy wyborcze; zasada podziału i równowagi władz a status ustrojowy głowy państwa; unikameralizm czy bikameralizm; zasada parlamentarnej odpowiedzialności rządu; procedury formowania rządu; niezależność judykatywy i sadownictwo konstytucyjne.

Literatura:

R. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, TNOiK, Toruń 2000;

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze, Kraków 2004;

Antoszewski A, Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001;

Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2005;

Sokół W., Żmigrodzki M.(red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005;

System polityczny państw Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) M. Barański,Uniwersytet Śląski, Katowice 2005;

System polityczny państw Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza porównawcza, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2006;

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (kolejne wydania) Liber, Warszawa 200-.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W04 – Student zna i rozumie najważniejsze fakty, problemy oraz zasady funkcjonowania systemu politycznego.

K_W05 – Student zna i rozumie zjawiska demokratyczne zachodzące w systemach politycznych oraz procesy historyczne i kulturowe, które miały wpływ na ich ukształtowanie.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 – Student potrafi wskazać i wyjaśnić zasady działania wybranego systemu politycznego.

K_U07 – Student potrafi analizować systemy polityczne z perspektywy aksjonormatywnej.

KOMPETENCJE

K_K02 – Student jest gotów do podejmowania indywidualnej lub grupowej pracy badawczej potrzebnej do rozwiązania danego problemu, który obejmuje problematykę współczesnych systemów politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w sesji, egzamin poprawkowy w formie ustnej, stanowi 100 % końcowej oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wojnicki
Prowadzący grup: Jacek Wojnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)