Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Union Labour Market in the 21st Century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EUL-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: European Union Labour Market in the 21st Century
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel kursu: Analiza zmian zachodzących na rynku pracy w Unii Europejskiej w XXI wieku (edukacja, innowacje, automatyzacja, czwarta rewolucja przemysłowa, kluczowe umiejętności, przyszłość unijnego rynku pracy)

Adresatami kursu mogą zostać studenci wszystkich kierunków i specjalności. Zalecana podstawowa wiedza o Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Głównym celem tego kursu będzie omówienie zmian zachodzących na rynku pracy Unii Europejskiej w XXI wieku. W tym celu omówiona zostanie swoboda przepływu pracowników, w tym kluczowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, oraz przywileje socjalne gwarantowane pracownikom na terytorium UE. Następnie skoncetrujemy się na obecnej systuacji na unijnym rynku pracy i analizie takich zagadnień jak m.in. dane dotyczące zatrudnienia w UE, demografia, produktywność oraz polaryzacja rynku pracy w UE. W trakcie zajęć omówiony zostanie również wpływ czwartej rewolucji przesmyłowej na rynek pracy oraz kluczowe umiejętności wymagane od pracowników. Na zakończenie wykładu dyskutowana będzie przyszłość rynku pracy w Unii Europejskiej w kontekście wyzwań względem pracowników.

Konspekt:

1. Swobodny przepływ osób w UE oraz unijne prawo socjalne

2. Polityka zatrudnienia i społeczna w UE (zatrudnienie i sytuacja społeczna w UE, europejski filar praw socjalnych)

3. Aktualne zmiany na europejskim rynku pracy (zmiany demograficzne w UE w XXI wieku, produktywność, segmentacja oraz polaryzacja rynku pracy;

4. Czwarta rewolucja przemysłowa (wpływ automatyzcji na rynek pracy i umiejętności pracowników);

5. Przyszłość rynku pracy w UE (potrzeba nowej „umowy społecznej”, innowacje, rola edukacji i kształtowania kluczowych umiejętności, ryzyko związane z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym).

UWAGA: KURS BĘDZIE PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Nakład pracy studenta:

lektura materiałów do zajęć - 45 h

przygotowanie do zaliczenia - 45 h

razem - 90 h

Literatura:

Literatura:

• Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: Reaffirming the free movement of workers: rights and major developments, Brussels, 13.7.2010 COM(2010)373 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0373&from=FR);

• EU Social Law, main legal texts 2017 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08fe1592-f101-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF);

• Hoftijzer, Margo; Gortazar, Lucas. 2018. Skills and Europe’s Labor Market : How Technological Change and Other Drivers of Skill Demand and Supply are Shaping Europe’s Labor Market. World Bank, Washington, DC. © World Bank (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29965);

• The European Commission’s 2006 Green Paper on Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century, Brussels, 22.11.2006 COM(2006) 708 final (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_en.pdf)

• Pachocka M., Misiuna J., Demographic Changes in Europe in the 21st Century: Will Poland Become an Immigration State?, w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena i perspektywy, red. E. Latoszek, A. Stępniak, A Kłos, M. Krzemiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 59–77. (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10267/Demographic_Changes_in_Europe_in_the_21s.pdf?sequence=1)

• M. Schäfer, The fourth industrial revolution: How the EU can lead it, European View 2018, Vol. 17(1) 5–12 (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1781685818762890);

• Working paper, The impact of industrial robots on EU employment and wages: A local labour market approach, F. Chiacchio, G. Petropoulos and D. Pichler, 04.2018 (http://bruegel.org/2018/04/the-impact-of-industrial-robots-on-eu-employment-and-wages-a-local-labour-market-approach/)

• Employment and Social Development in Europe - Quarterly Review - December 2018 (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8160&furtherPubs=yes)

• Report by the ILO Global Commission on the Future of Work: Work for a brighter future (https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662410/lang--en/index.htm);

Reszta literatury dostępna w trakcie trwania kursu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

1. Omawia swobodę przypływu osób w Unii Europejskiej;

2. Omawia politykę zatrudnienia i społeczną Unii Europejskiej;

3. Stosuje pojęcia dotyczące rynku pracy;

4. Analizuje dane dotyczące rynku pracy;

5. Omawia pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej;

6. Omawia przyszłość rynku pracy w Unii Europejskiej (możliwe scenariusze).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się dwa elementy.

1. (60 procent oceny całkowitej) to aktywna partycypacja w dyskusji na zajęciach.

2. (40 procent oceny całkowitej) studenci uzyskują podczas 1-godzinnego zaliczenia, który polega na odpowiedzi na pytania otwarte - studenci wypowiadają się w formie krótkiego eseju (jego długość nie jest ograniczona).

Podczas zaliczenia nie można mieć przy sobie żadnych pomocniczych materiałów.

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tauber
Prowadzący grup: Maciej Tauber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tauber
Prowadzący grup: Maciej Tauber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.