Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Cultural Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ICR-ERASMUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Cultural Relations
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych i wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia międzynarodowych stosunków kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych i wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia międzynarodowych stosunków kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

Zajęcia są poświęcone uszczegółowieniu problematyki instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych w wymiarze europejskim i światowym. W ramach zajęć analizowana jest szczegółowo działalność UNESCO i Rady Europy w sferze kultury, a także rola kultury w polityce zagranicznej państw i problematyka dyplomacji kulturalnej.

Omawiany jest udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Polski w działania instytucji międzynarodowych i jej uczestnictwa w programach UE w dziedzinie kultury. Innym analizowanym problemem jest restytucja polskich dóbr kultury po II Wojnie Światowej w kontekście przemieszczeń dóbr kultury w Europie Środkowej i Wschodniej. Słuchacze zapoznają się także z wybranymi aspektami polskiej dyplomacji kulturalnej i publicznej.

1. Wprowadzenie do problematyki miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych.

2. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych - wprowadzenie.

3. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych w wymiarze światowym. Działalność UNESCO w dziedzinie kultury.

4. Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych. Problem restytucji dóbr kultury zagrabionych i przemieszczonych w czasie i w wyniku II wojny światowej. Rodzaje roszczeń o odzyskanie dóbr kultury. Wybrane aspekty międzynarodowych sporów o dobra kultury.

5. Zagraniczna polityka kulturalna państw, dyplomacja kulturalna i publiczna - aspekty teoretyczne i wybrane przykłady.

6.. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych. Polska dyplomacja kulturalna - instytucjonalizacja i wybrane projekty.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

J.M.Mitchell, International Cultural Relations, Routledge, 2017.

Y.Ahmad, The Scope and Definitions of Heritage. From Tangible to Intagible, International Journal of Heritage Studies, 2006, vol. 12, issue 3, 292-300.

E. Keough, Heritage in Peril; A Critique of UNESCO’s World Heritage Program, “Washington University Global Studies Law Review”, 2011, vol.10, n. 3, s. 593-615.

R.O'Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge, 2011.

P. van Ham, Social Power in International Politcs, Routlegde, London 2010, s. 46-68.

M. Cummings, Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Washington 2003.

C.Schneider, Cultural Diplomacy, Hard to Define, but You'd know It if You saw it, The Brown Journal of World Affairs, 2006, vol. XIII, issue 1, p. 191-203.

I.Ang, R. Isar, Ph. Mar, Cultural Diplomacy: beyond national interest? International Journal of Cultural Policy, 2015, vol. 21, No. 4, 365-381.

European Public Diplomacy: Soft Power at Work, eds. M. David Cross, J. Mellisen, Palgrave Mamillan, New York 2013.

The New Public Diplomacy, ed. J. Mellisen New York 2005.

Influence and attraction. Culture and the race for soft power in the 21 century, British Council, 2011.

Y. Fan, Branding the nation: towards a better understanding, “Place Branding and Public Diplomacy”, No. 6/2010.

G. Szondi, The role and challenges of country branding in transition countries: The Central and East European experience, “Place Branding and Public Diplomacy”, 2007,vol.3,n.1, s.8-20.

D.Jurkiewicz-Eckert, The Polska Brand as a Challenge for Polish Cultural Diplomacy. Old Determinants, New Strategies, “Yearbook of Polish European Studies”, 2014, vol. 17, s. 259-292.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- rozumie rolę i znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych w wymiarze globalnym, regionalnym i bilateralnym.

- zna zasady funkcjonowania i działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się problematyką kulturalną

- zna i potrafi zanalizować akty prawne regulujące międzynarodowe stosunki kulturalne w wielu różnych obszarach kultury

- zna i potrafi zanalizować najważniejsze aspekty polityki kulturalnej UE

- rozumie rolę kultury w polityce zagranicznej państw europejskich i pozaeuropejskich.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A lecture mixed with students' activies and engagement.

Teaching methods:

- case study analysis with the use of terminology and concepts gradually introduced during the course;

- work in smaller teams to collect and critically develop source materials and literature on the subject as part of the prepared speeches;

- speeches/presentation and group discussion on the theses presented.

- individual activation of students through constant referring to current events related to the issues of the classes and their analysis, and through referring to their individual experience, knowledge gained and independent reading,

- analysis of various types of sources of information on ICR.

The assessment consists of three parts: attendance and activity, preparation and presentation of the paper. The student's activity in the classroom and knowledge of the discussed readings, the student's involvement in the preparation of the speech, its level of content and manner of presentation, the evaluation of the short written work are all subject to notation and evaluation. The assessment is subject to attendance at the classes (two unjustified allowed)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.