Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The European Union Migration and Asylum Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-MA-LAW-ERASMUS Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: The European Union Migration and Asylum Law
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do prawa migracyjnego i azylowego Unii Europejskiej. Są dedykowane dla studentów zainteresowanych sprawami migracji i azylu, jak również praw człowieka. Konfrontują prawną analizę z praktycznymi trudnościami władz odpowiedzialnych za kwestie migrantów.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do prawa migracyjnego i azylowego Unii Europejskiej. Są dedykowane dla studentów zainteresowanych sprawami migracji i azylu, jak również praw człowieka. Konfrontują prawną analizę z praktycznymi trudnościami władz odpowiedzialnych za kwestie migrantów.

Tematy zajęć:

1. Filary ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej

1.1. Instrumenty międzynarodowe

1.2. Konwencja Narodów Zjednoczonych odnosząca się do statusu uchodźcy

1.3. Rada Europy

1.4. Unijne acquis w sprawie azylu

1.5. Wybrane orzecznictwo

2. Prawne podstawy polityki migracyjnej i azylowej UE (główne zagadnienia)

2.1. Prawo migracyjne UE

2.2. Prawo azylowe UE

3. Instrumenty Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (w szczegółach)

3.1. Wprowadzenie

3.2. Rozporządzenie dublińskie

3.3. Rozporządzenie Eurodac

3.4. Dyrektywa kwalifikacyjna

3.5. Dyrektywa o procedurze

3.6. Dyrektywa o warunkach przyjęcia

3.7. Dyrektywa ochrony tymczasowej

4. Reforma Wspólnego Europejskeigo Systemu Azylowego i jej ostatnie trendy

5. Rola sądów

5.1. Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski Trybunał Praw Człowieka, sądy krajowe

5.2. Wybrane orzecznictwo

6. Agencje Unii Europejskiej

6.1. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (The European Asylum Support Office - EASO)

6.2. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (The European Border and Coast Guard Agency - Frontex)

6.3. Europejska Agencja Praw Podstawowych (The European Union Agency for Fundamental Rights - FRA)

7. Inne instrumenty Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego

7.1. Kodeks graniczny Schengen, kodeks wizowy

7.2. Dyrektywa o powrotach

7.3. Dyrektywa o łączeniu rodzin

7.4. Unia Europejska a integracja migrantów

Literatura:

Common European Asylum System in a changing world (textbook for Prague Summer School on Migration and Asylum Law), Charles University, 2020. (The texbook shall be available online to all course participants)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

definiuje i stosuje pojęcia azylu i uchodźcy zgodne z prawem UE i prawem międzynarodowym

zna prawo wtórne UE w dziedzinie migracji i azylu

potrafi krytycznie przeanalizować politykę migracyjną i azylową UE

analizuje orzecznictwo sądów międzynarodowych, regionalny i krajowych odnoszące się do prawa migracyjnego i prawa uchodźcze

jest świadomy głównych wyzwań stojących przed prawem migracyjnych i azylowym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.