Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L1PROAD7
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa administracyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie Instytucji prawa administracyjnego i nauki administracji uzasadnione jest dwojakim założeniem propedeutycznym: po pierwsze - koniecznością poznania i utrwalenia przez przyszłe kadry administracji podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację publiczną oraz zjawisk zachodzących w jej obrębie, jak również normatywnych źródeł wskazanych procesów; po drugie - Instytucje prawa administracyjnego i nauki administracji pozwalają dostrzec i przyswoić relacje zachodzące między wskazaną siatką pojeciową, a praktyką funkcjonowania administracji.

Pełny opis:

1. Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.

- zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada pomocniczości, definicje administracji publicznej, pojęcie prawa administracyjnego, typy norm w prawie administracyjnym, stosunek administracyjnoprawny.

2. Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej.

- model angielski, model francuski, model niemiecki, model szwedzki, model amerykański, model hiszpański, tradycje administracji publicznej w Polsce.

3. Źródła polskiego prawa administracyjnego.

- pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa, akty stanowienia prawa powszechnie obowiązującego, akty stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym.

4. Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego i nauce administracji.

- aparat administracyjny, nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, decentralizacja i centralizacja administracji, pojęcie samorządu, podmioty, organy i instytucje administracji publicznej, pojęcie interesu publicznego, władztwo administracyjne, uznanie administracyjne, publiczne prawa podmiotowe, ciężary publiczne, rzeczy publiczne.

5. Prawne formy działania administracji.

- akt normatywny (generalny) administracji, akt administracyjny, ugoda administracyjna, porozumienie administracyjne, czynności cywilnoprawne w administracji, czynności faktyczne.

6. Kontrola administracji.

- charakterystyka kontroli administracji, kontrola zewnętrzna (państwowa, niepaństwowa), kontrola wewnętrzna (międzyresortowa, wewnątrzresortowa,społeczna).

7. Podziały terytorialne (administracyjne) państwa.

- rys historyczny, klasyfikacja podziałów terytorialnych, podział zasadniczy, podziały pomocnicze, podziały specjalne.

8. Rządowa administracja centralna i terenowa.

- zagadnienia ogólne (budowa struktur administracji publicznej z punktu widzenia racjonalizacji działań, problematyka jednostek liniowych i sztabowych, szczeblowość w administracji publicznej, zasada prowincjonalności i resortowości), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ administracji centralnej, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i Wiceprezesi Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister i ministerstwo, inne centralne organy administracyjne.

- status prawny wojewody, organizacja rządowej administracji terenowej ogólnej,organizacja rządowej administracji terenowej specjalnej zespolonej , organizacja rządowej administracji terenowej specjalnej niezespolonej.

9. Samorząd terytorialny.

- system podmiotów i organów w administracji samorządowej, prawne formy realizacji zadań administracji samorządowej, organizacyjne i pozaorganizacyjne więzi prawne administracji samorzadowej.

10. Pracownicy administracji publicznej (kadry administracji).

- zagadnienia ogólne (status prawny i rzeczywisty urzędnika administracji publicznej, dobór, awans, stablilizacja kadr w administracji, kształcenie i doskonalenie kadr), zakres regulacji prawa urzędniczego, status prawny urzędnika państwowego (w rozumieniu ustawy o pracownikach urzędów państwowych), status prawny członka korpusu służby cywilnej, status prawny pracownika samorządowego.

Od roku akademickiego 2019/2020

Treści programowe dla przedmiotu: Założeniem przedmiotu jest nauczanie instytucji prawa administracyjnego i nauki administracji zgodne z propedeutyką; po pierwsze - konieczność poznania i utrwalenia podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację publiczną oraz zjawisk zachodzących w jej obrębie, jak również normatywnych źródeł wskazanych procesów; po drugie - instytucje prawa administracyjnego i nauki administracji pozwalają dostrzec i przyswoić relacje zachodzące między wskazaną siatką pojęciową, a praktyką funkcjonowania administracji.

Literatura:

M. Wierzbowski (red.) Prawo administracyjne, Warszawa 2013

Uzupełniająco: Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2014

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

-ma podstawową wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz podstawowych elementach tych struktur

-prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

-potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Od roku akademickiego 2019/2020

Absolwent zna i rozumie

ma podstawową wiedzę o metodologii nauk prawnych; rozumie związki między państwem a prawem

ma podstawową wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz podstawowych elementach tych struktur

zna podstawowe zasady poszukiwania właściwych aktów prawnych regulujących poszczególne rodzaje stosunków społecznych i gospodarczych oraz sposoby i źródła wyszukiwania danych statystycznych

zna podstawowe regulacje prawne dotyczące organów i struktur państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

zna ewolucję regulacji prawnych i systemów organizacji ustroju, zadań i kompetencji oraz spraw finansowych administracji publicznej

Absolwent potrafi

posługiwać się aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi opracowanymi na różnych szczeblach zarządzania sprawami publicznymi (właściwie je identyfikować i interpretować)

prawidłowo posługiwać się poszczególnymi systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

Absolwent jest gotów do

prawidłowej identyfikacji i rozwiązywania dylematów związanych z pracą w administracji publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, zaliczenie ćwiczeń, obecność lub obecność i kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jabłoński
Prowadzący grup: Dominika Gałus, Michał Jabłoński, Sebastian Juszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jabłoński
Prowadzący grup: Dominika Gałus, Michał Jabłoński, Sebastian Juszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)