Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Public Speaking in English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-APSiE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Public Speaking in English
Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Nauczania Języków Obcych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Praktyczny kurs komunikacji publicznej dla celów akademickich, prowadzony po angielsku i przeznaczony dla studentów studiów drugiego stopnia.

Z uwagi na tematykę i rodzaj zajęć, kurs wymaga zaawansowanego poziomu jezykowego (C1).

Pełny opis:

30-godzinny kurs dla studentów studiów magisterskich zainteresowanych poprawą skuteczności komunikacyjnej w zakresie wystąpień publicznych typowych dla kontekstu akademickiego poprzez zrozumienie zasad właściwej organizacji, przygotowania i prezentacji wypowiedzi publicznych oraz rozwój umiejętności praktycznych potrzebnych do ich realizacji.

W trakcie zajęć, studenci poznają teorię i praktykę skutecznej komunikacji publicznej poprzez krótkie wykłady prowadzącej, lekturę artykułów, oglądanie i recenzowanie przykładów akademickich wystąpień publicznych oraz zadania praktyczne z zakresu przygotowania i wygłoszenia wypowiedzi ustnych występujących na studiach magisterskich, takich jak: wyjaśnienie teorii lub konceptu, opis procesu lub zjawiska oraz prezentację własnego projektu naukowego w celach uzyskania grantu badawczego.

Literatura:

information on classes

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

• będą świadomymi konsumentami wystąpień publicznych typowych dla kontekstu akademickiego, potrafiącymi zidentyfikować dobre i złe praktyki

• będą znali zasady skutecznej organizacji i realizacji akademickich, takich jak referat i prezentacja wyników badań

• będą świadomi istnienia standardów wypowiedzi akademickich w kwestii doboru i użycia źródeł oraz metod ich cytowania

• będą znali strukturę organizacyjną dłuższych wypowiedzi akademickich o charakterze informacyjnym, takich jak wyjaśnienie konceptu lub teorii oraz opis procesu lub zjawiska

• będą potrafili skutecznie konstruować argumenty, stawiać tezy i dowodzić ich słuszności , unikając błędów w rozumowaniu

• będą potrafili zaprezentować własne badania naukowe w kontekście seminarium oraz konkursu o grant naukowy

• będą znali zasady skutecznego użycia środków wizualnych i multimedialnych w prezentacjach akademickich, w tym wykresów prezentujących dane liczbowe

• będą znali zasady skutecznej realizacji wystąpień publicznych w zakresie użycia aparatu głosowego i języka

• będą świadomi znaczenia języka ciała jako wsparcia mowy w wystąpieniach publicznych

• będę przygotowani do wygłaszania wystąpień publicznych o charakterze akademickim w nowoczesny angażujący i interakcyjny sposób

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kontrolowanej obecności (dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach )

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktów dostępnych w każdej kategorii zadań: wystąpienia ustne (jedno krótkie 10% oraz dwa dłuższe 40%); inne oceniane zadania domowe i klasowe (30%); obecność i udział w zajęciach (20%),

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)