Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki i kierunki w kinematografii rosyjskojęzycznego obszaru kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-RJKG-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gatunki i kierunki w kinematografii rosyjskojęzycznego obszaru kulturowego
Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Nauczania Języków Obcych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

rozszerzenie wiedzy studentów na temat gatunków filmowych i ich wpływu na rozwój kinematografii

• rozszerzenie wiedzy na temat rosyjskiej sztuki filmowej XX i XXI w.

• przygotowanie do percepcji, interpretacji i krytycznej analizy filmów rosyjskich

• rozwinięcie umiejętności umożliwiających skuteczniejsze posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie B2+ podczas kontaktów z użytkownikami j. rosyjskiego

Pełny opis:

1. «Весёлые ребята» – знаменитые русские кинокомедии

2. «Баллада о солдате» - война в русском кинематографе

3. «Жестокий роман» - русские мелодрамы

4. «Сквозь тернии к звёздам» - место фантастики в русском кинематографе

5. «Союз мультфильм представляет» - культовые русские мультфильмы

6. «Старые песни о главном» - роль музыки и музыкальных фильмов в русском кинематографе

7. «Неуловимые мстители» - боевик по-русски

8. Чернуха как особенность русского кинематографа

Literatura:

Autorzy kina europejskiego, pod red. G. Strachówny i J. Wojnickiej, Kraków 2003.

• Bauman E., Jurieniew R., Mała encyklopedia kina radzieckiego, Warszawa 1987.

• Kino wobec sztuk: związki - inspiracje - przenikanie: ponowoczesność i wielokulturowość, pod red. D. Skotarczak i J. Nowakowskiego, Poznań 2007.

• Kossakowska-Maras M., Мир русского кино, Rzeszów 2013.

• Łotman J., Semiotyka filmu, Warszawa 1983.

• Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej, pod red. P. Bogusz-Tessmer, Poznań 2017.

• Post M., Film jako tekst multimodalny, Wrocław 2017.

• Агафонова Н.А., Искусство кино. Этапы, стили, мастера, Минск 2005.

• Ахметов К., Кино как универсальный язык. Лекции о кинематографе, Москва 2019.

• Глебова Н.Н., Орехова И.А., О русских фильмах по-русски, Москва 2017.

• Данилова Н.В., Музыка в кино как режиссер смыслового ряда, Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2014.

• Долин, А., Миражи советского. Очерки отечественного кино, Москва 2020.

• Долин А., Оттенки русского. Очерки отечественного кино, Москва 2018.

• Елистратов В. C., Cловарь крылатых фраз российского кино, Москва 2010.

• Зоркая Н., Лента длиною в эпоху. Шедевры советского кино, Москва 2017.

• Наборщикова С., Кино в России больше, чем кино – интервью с Жоэлем Шапроном, https://iz.ru/684851/svetlana-naborshchikova/kino-v-rossii-bolshe-chem-kino

• Новицкий Е., От «Александра Невского» до «Чучела». 50 культовых советских фильмов, Москва 2016.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

• posługiwać się słownictwem na poziomie średnio zaawansowanym, umożliwiającym oglądanie w oryginale filmów rosyjskich i korzystanie ze źródeł internetowych

• dyskutować w grupie na przedstawione tematy

• zająć i uargumentować swoje stanowisko w dyskusji

• scharakteryzować twórczość wybranych reżyserów rosyjskich

• scharakteryzować główne gatunki typowe dla kina rosyjskiego

• podać przykłady filmów w ramach omawianych gatunków

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

• napisanie recenzji jednego z omawianych filmów lub eseju dotyczącego jednego z omawianych problemów (do 300 słów)

• ustne przedstawienie twórczości wybranego reżysera na forum grupy

• obecność na zajęciach, udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Justyna Deczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Justyna Deczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Justyna Deczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)