Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne kino rosyjskie (Contemporary Russian Cinema)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-WKR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne kino rosyjskie (Contemporary Russian Cinema)
Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Nauczania Języków Obcych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

• rozszerzenie wiedzy na temat rosyjskiej sztuki filmowej XX w.

• przygotowanie do percepcji, interpretacji i krytycznej analizy filmów rosyjskich

• rozwinięcieumiejętności umożliwiających skuteczniejsze posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie B2+ podczas kontaktów z użytkownikami j.rosyjskiego

Pełny opis:

1. Современное русское кино в культурологическом, историческом и социальном контекстах

2. Никита Михалков – руссология в кинематографии

3. Андрей Звягинцев – фильм как угрызение совести

4. Павел Лунгин – загадка обычного человека

5. Алексей Балабанов – энциклопедия постсоветского общества

6. Павел Чухрай – коммерческое кино без компромиссов

7. ИванВырыпаев – интертекстуальностьтворчества

8. Алексей Учитель – красота как предчувствие

9. Кирилл Серебренников – несвободное творчество

10. Главные особенности современного русского кино - подведение итогов курса

Literatura:

materiały własne autora

zasoby Internetu

Efekty uczenia się:

po zakończeniu kursu student potrafi:

• posługiwać się słownictwem na poziomie średnio zaawansowanym, umożliwiającym oglądanie w oryginale filmów rosyjskich i korzystanie ze źródeł internetowych

• dyskutować w grupie na przedstawione tematy

• zająć i uargumentować swoje stanowisko w dyskusji

• scharakteryzować twórczość wybranych współczesnych reżyserów rosyjskich

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Justyna Deczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Justyna Deczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Justyna Deczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)