Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe z biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BITEREN
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z biologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - botanika 4030-BIBOT
Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - zoologia 4030-BIZOO
Wstęp do biologii 4030-WBIOL

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe z biologii polegają na poznaniu wybranych gatunków roślin występujących w mozaice siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem cech budowy i biologii tych gatunków będących wyrazem adaptacji do życia w określonych abiotycznych i biotycznych warunkach środowiska. Przedstawiane są różne strategie życia oraz grupy ekologiczne roślin.

Pełny opis:

Zajęcia terenowe z biologii odbędą się w obrębie oraz w okolicach Warszawy, a także w mniejszym zakresie w Zakładzie Ekotoksykologii. Będą polegać na poznaniu wybranych gatunków roślin występujących na różnych siedliskach. Będą to rośliny lasów liściastych, boru, suchej murawy, siedlisk ruderalnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na elementy budowy i biologii wybranych gatunków, będące wyrazem adaptacji do określonych warunków środowiska. Studenci poznają różne strategie życia oraz grupy roślin o podobnych przystosowaniach (podział roślin w zależności od ich wymagań względem poszczególnych czynników środowiskowych – klimatycznych, edaficznych i biotycznych). Na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia przewiduje się około 50 godzin.

Literatura:

Aas G., Riedmiller A. 1997. Drzewa. Encyklopedia kieszonkowa. Muza SA. Warszawa.

Falińska K. 2012. Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Lippert W., Podlech D. 1994. Kwiaty. Encyklopedia kieszonkowa. Muza SA. Warszawa.

Moraczewski I., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B., Rutkowski R., Nowak K., Borkowski W., Galera H. 2004. Flora ojczysta. System identyfikacji roślin i atlas [CD-ROM]. Cortex Nova. Bydgoszcz.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. WSiP. Warszawa.

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1976. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozpoznaje wybrane gatunki z poznanych siedlisk,

- charakteryzuje siedliska pod względem czynników abiotycznych i biotycznych,

- wskazuje cechy adaptacyjne roślin do życia w określonym środowisku,

- określa różnicę między amplitudą fizjologiczną a ekologiczną gatunku,

- wyróżnia grupy roślin o podobnych przystosowaniach i potrafi podać przykłady gatunków.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany na podstawie:

- obecności na zajęciach terenowych i laboratoryjnych (dopuszczalna 1 nieobecność),

- samodzielnego wykonania dokumentacji na każdych zajęciach,

- krótkiej prezentacji uzyskanych wyników,

- znajomości poznanych roślin,

- kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Prowadzący grup: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)