Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BITEREN Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z biologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - botanika 4030-BIBOT
Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - zoologia 4030-BIZOO
Wstęp do biologii 4030-WBIOL

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe z biologii polegają na poznaniu wybranych gatunków roślin występujących w mozaice siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem cech budowy i biologii tych gatunków będących wyrazem adaptacji do życia w określonych abiotycznych i biotycznych warunkach środowiska. Przedstawiane są różne strategie życia oraz grupy ekologiczne roślin.

Pełny opis:

Zajęcia terenowe z biologii odbędą się w obrębie oraz w okolicach Warszawy, a także w mniejszym zakresie w Zakładzie Ekotoksykologii. Będą polegać na poznaniu wybranych gatunków roślin występujących na różnych siedliskach. Będą to rośliny lasu liściastego, boru, suchej murawy, torfowiska, siedlisk ruderalnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na elementy budowy i biologii wybranych gatunków, będące wyrazem adaptacji do określonych warunków środowiska. Studenci poznają różne strategie życia oraz grupy roślin o podobnych przystosowaniach (podział roślin w zależności od ich wymagań względem poszczególnych czynników środowiskowych – klimatycznych, edaficznych i biotycznych). Na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia przewiduje się około 50 godzin.

Literatura:

Aas G., Riedmiller A. 1997. Drzewa. Encyklopedia kieszonkowa. Muza SA. Warszawa.

Falińska K. 2012. Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Lippert W., Podlech D. 1994. Kwiaty. Encyklopedia kieszonkowa. Muza SA. Warszawa.

Moraczewski I., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B., Rutkowski R., Nowak K., Borkowski W., Galera H. 2004. Flora ojczysta. System identyfikacji roślin i atlas [CD-ROM]. Cortex Nova. Bydgoszcz.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. WSiP. Warszawa.

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1976. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozpoznaje wybrane gatunki z poznanych siedlisk,

- charakteryzuje siedliska pod względem czynników abiotycznych i biotycznych,

- wskazuje cechy adaptacyjne roślin do życia w określonym środowisku,

- określa różnicę między amplitudą fizjologiczną a ekologiczną gatunku,

- wyróżnia grupy roślin o podobnych przystosowaniach i potrafi podać przykłady gatunków.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot oceniany na podstawie:

- obecności na zajęciach terenowych i laboratoryjnych,

- samodzielnego wykonania dokumentacji na każdych zajęciach,

- krótkiej prezentacji uzyskanych wyników,

- znajomości wskazanych gatunków,

- kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Prowadzący grup: Aleksandra Naziębło, Dorota Panufnik-Mędrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.