Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium z chemii organicznej B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOR-CW-B Kod Erasmus / ISCED: 13.301 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z chemii organicznej B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny rozszerzony w stosunku do tematyki ćwiczeń z preparatyki chemicznej cz. A: prowadzenie syntez związków organicznych wymagających kontroli temperatury reakcji (chłodzenie, ogrzewanie, dozowanie reagentów), działań mających na celu przesuwanie stanu równowagi reakcji w pożądanym kierunku (np. destylacja azeotropowa) oraz trudniejszych technik oczyszczania produktów reakcji. Otrzymywanie pochodnych kwasów karboksylowych: estrów i amidów, produktów reakcji podstawienia elektrofilowego w związkach aromatycznych, substytucja nukleofilowa (otrzymywanie halogenopochodnych z alkoholi) oraz rekcji przebiegających z udziałem karboanionów.

Pełny opis:

Podczas zajęć "Laboratorium z chemii organicznej B" student ma za zadanie wykonać trzy ćwiczenia:

1.Otrzymywanie czystych i suchych rozpuszczalników;

2.Reakcje podstawienia nukleofilowego lub podstawienia elektrofilowego w związkach aromatycznych: SN1, SN2, SE;

3.Reakcje charakterystyczne związków karbonylowych i amin.

Literatura:

Skrypt: B. Macierewicz, J. Ruszkowska „Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów chemii i biologii”, wyd. IV, Wydawnictwo Wydziału Chemii UW, Warszawa, 1999.

A.I. Vogel „Preparatyka organiczna” wybrane zagadnienia, WNT, Warszawa 2006.

Graham L. Patrick „Chemia organiczna ― krótkie wykłady” tłum. PWN, Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student wykazuje biegłość w prowadzeniu bardziej zaawansowanych syntez związków organicznych, z mieszaniem i kontrolą temperatury, z uwzględnieniem procedur koniecznych do otrzymania czystych i absolutnie suchych rozpuszczalników organicznych, wykonywania destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem i/lub z parą wodną.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe. Przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych preparatów obowiązuje wstępne omówienie z asystentem sposobu wykonania preparatu (= ćwiczenia) ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z realizowanej operacji . Obecność na zajęciach jest regulaminowo wymagana. Na zakończenie obowiązuje kolokwium zaliczeniowe.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.