Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium z chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHORG-PSEM
Kod Erasmus / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z chemii organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć proseminaryjnych na specjalnie dobranych przykładach omawia się najważniejsze zagadnienia wykładane podczas kursu Chemia Organiczna – wykłady, ze specjalnym naciskiem położonym na powiązanie specyficznych właściwości i reaktywności związków organicznych z ich strukturą a także na wyjaśnienie przebiegu podstawowych reakcji z ich mechanizmem. Omawiane są następujące klasy związków organicznych: węglowodory i halogenopochodne oraz związki z grupami funkcyjnymi zawierającymi atom(y) tlenu i azotu.

Pełny opis:

Podczas zajęć proseminaryjnych na specjalnie dobranych przykładach omawia się:

1. Właściwości związków organicznych jako konsekwencja występujących w ich cząsteczkach wiązań i grup funkcyjnych;

2. Nazewnictwo, budowa, otrzymywanie, właściwości oraz reakcje węglowodorów (nasyconych, nienasyconych oraz aromatycznych), halogenopochodnych oraz związków z grupami funkcyjnymi zawierającymi atom(y) tlenu i azotu.

3. Główne typy reakcji chemicznych wykorzystywanych w syntezie organicznej, szczególnie związków o dużym znaczeniu przemysłowym i/lub biologicznym.

4. Mechanizmy reakcji: substytucji rodnikowej, substytucji nukleofilowej SN1 i SN2, substytucji elektrofilowej z uwzględnieniem reguły podstawników oraz reakcji kondensacji z udziałem związków karbonylowych.

Literatura:

1.) E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska "Chemia organiczna" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

2.) Graham L. Patrick "Chemia organiczna - krótkie wykłady" tłum. z jęz.angielskiego Z. Zawadzki, PWN, Warszawa, 2002.

3.) M. Hornby, J. Peach "Podstawy chemii organicznej" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.

4.) Jadwiga Walkowiak "Testy z chemii - chemia organiczna" PWN, Warszawa-Poznań, 1996.

Literatura uzupełniająca:

5.) John McMurry "Chemia organiczna" tłum. z jęz. ang. tom 1-3. Wyd. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, 2003.

6.) Susan McMurry "Chemia organiczna - rozwiązania problemów", PWN Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

Zajęcia przygotowują do ćwiczeń laboratoryjnych z preparatyki organicznej na poziomie zaawansowanym, co jest istotne, jeśli student wybiera w przyszłości specjalizację z chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, obecność na zajęciach jest regulaminowo wymagana. Po każdych zajęciach student poprzez platformę COME dokonuje weryfikacji aktualnego stanu wiedzy wykonując testy z zakresu aktualnie omawianej tematyki; zaliczenie na podstawie testów lub kolokwium z całości omawianego materiału.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)