Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie. Treści, formy, organizacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie. Treści, formy, organizacje
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez UCBS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Edukacja jest uznawana za kluczowy czynnik dla osiągania zakładanych celów Zrównoważonego Rozwoju. Studenci w trakcie tego przedmiotu zapoznają się z historią i praktyką przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie relacji człowieka z przyrodą w dziejach świata i w Polsce. Zakres przekazywanych treści obejmuje: kształtowanie pojęcia "edukacji ekologicznej" i „edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” na arenie międzynarodowej od Sztokholmu’72 po Agendę 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs); przedstawienie ewolucji obszaru zainteresowań edukacji ekologicznej (edukacja przyrodnicza, środowiskowa, dla zrównoważonego rozwoju) i celów edukacji służącej zrównoważonemu rozwojowi. Przedstawiona zostanie rola edukacji ekologicznej w świetle dokumentów państwowych i zobowiązań międzynarodowych w tym tych przyjętych podczas konferencji w Berlinie w 2021r. Omówione zostaną działania oddolne i ruchy społeczne oraz wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie świadomości ekologicznej.

Pełny opis:

Edukacja jest uznawana za kluczowy czynnik dla osiągania zakładanych celów Zrównoważonego Rozwoju. Studenci w trakcie zajęć z tego przedmiotu zapoznają się z historią i praktyką przekazywania wiedzy i umiejętności

w zakresie relacji człowieka z przyrodą w dziejach świata i w Polsce. Zapoznają się z procesem kształtowanie pojęcia "edukacji ekologicznej" „edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” na arenie międzynarodowej od Sztokholmu’72

po Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz ostatnich wytycznych do realizacji edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętych na konferencji w Berlinie w 2021r. Zostanie przedstawiona ewolucja obszaru zainteresowań edukacji ekologicznej (edukacja przyrodnicza, środowiskowa, dla zrównoważonego rozwoju). Omówione zostaną cele edukacji ekologicznej i zakres oddziaływania społecznego. Edukacja ekologiczna w świetle zobowiązań międzynarodowych

i dokumentów państwowych (Europejski Zielony Ład, polityka ekologiczna państwa, strategie rozwoju regionalnego). Organizacja edukacji formalnej na różnych poziomach nauczania - przegląd postaw programowych oraz przedstawienie możliwości w szkolnictwie wyższym. Formy realizacji i dyskusja treści na przykładzie wybranych przykładów. Krytyczna analiza podręczników

i pomocy dydaktycznych. Edukacja nieformalna - przegląd wybranych organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. Dostęp do informacji i formy udziału społecznego w ochronie środowiska. Edukacja mimowolna - rola mediów i instrumentów ekonomicznych. Omówiona zostanie rola mediów społecznościowych takich jak facebook i instagram w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Rola komunikacji społecznej w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Szacunkowa, całkowita liczba godzin na realizację tego przedmiotu przez studentkę/ studenta wynosi 90 godzin.

Literatura:

Batorczak A., Porównanie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i Wielkiej Brytanii, Rozprawa Doktorska 2013 https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/457/Praca%20doktorska.pdf?sequence=1

von Weizsaker, A. Wijkman; Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja I zniszczenie Planety. Raport Klubu Rzymskiego, Instytut Badań Stosowanych, Politechniki Warszawskiej sp.o.o., Warszawa, 2018

Strategia Edukacji dla zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji

Gospodarczej ONZ, 2018, Ministerstwo Środowiska

Strony Polskiego Komitetu ds. UNESCO https://www.unesco.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

K_W05, K_W07, K_W09

- problemy i wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz wie jak dobrać metody i narzędzia edukacyjne prowadzące do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju na różnych poziomach realizacji edukacji ekologicznej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;

- jak rozpoznać wiarygodne źródła informacji i bazy danych

- rolę polityki ochrony środowiska i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno –gospodarczym

Umiejętności - absolwent potrafi:

K_U03, K_U04, K_U08, K-U015

- stawiać krytyczne pytania oraz znajdować stosowne, możliwe rozwiązania;

- wykorzystywać metody komunikacji społecznej oraz promocji i edukacji w działaniach wdrażających rozwiązania służące urzeczywistnianiu zrównoważonego rozwoju;

- uczestniczyć w inicjatywach i debatach akademickich oraz w praktycznych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- potrafi ocenić krytycznie informacje o środowisku oraz zasięga opinii ekspertów

- stosować interdyscyplinarne podejście do edukacji służącej ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi;

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów:

K_U03, K_U04, K_U08, K-U015

- uczestniczyć w pracy grupowej, tworzyć i pracować w zespołach;

- budować poprawne relacje w grupie;

- wykorzystywać nowe technologie i media w efektywnej komunikacji i autoprezentacji

- rozwijać świadomości ekologicznej u siebie i w otoczeniu oraz respektowania zasady bezpieczeństwa ekologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Praca studentów będzie oceniana na podstawie;

zaangażowania studentów w aktywności realizowane w ramach konwersatorium, poziomu prezentacji pracy indywidulanej i grupowej oraz obecności na ćwiczeniach

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: Anna Batorczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)