Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GW-CW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu hydrologii na poziomie ogólnym i umiejętności w zakresie podstawowych obliczeń hydrologicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs z zakresu gospodarki wodnej przybliżający wybrane elementy bilansów wodno-gospodarczych. W trakcie kursu studenci poznają m.in. metody obliczania dyspozycyjnych (możliwych do wykorzystania) zasobów wodnych z uwzględnieniem przepływu nienaruszalnego (biologicznego) i uczą się obliczać potrzeby wodne różnych użytkowników, np. mieszkańców gminy, czy miejscowości.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają wybrane metody stosowane w opracowywaniu bilansu wodno-gospodarczego wód powierzchniowych. Obliczenia są wykonywane dla obszaru zlewni rzecznej (z uwzględnieniem jednostek podziału administracyjnego) i obejmują ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód z potrzebami użytkowników, z uwzględnieniem możliwości kształtowania tych zasobów przez obiekty hydrotechniczne, hierarchii użytkowników, powiązań z wodami podziemnymi oraz wymagań ochrony środowiska przyrodniczego.

Ćwiczenia realizowane są na rzeczywistych przykładach i danych liczbowych.

Literatura:

1. Grela J., Stochliński T 2005. O metodach wyznaczania wielkości przepływu nienaruszalnego. Aura 5/2005.

2. Heidrich Z. (red.), 2002, Gospodarka wodno-ściekowa. Verlag Dashöfer, Warszawa.

3. Heidrich Z., Witkowski A., Chudzicki J., Musiał A., 1992, Zasady określania zapotrzebowania na wodę w wiejskich jednostkach osadniczych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 1.

4. Kaczmarczyk S. (red.), 2006, Nawadnianie roślin Wyd. PWRiL, Warszawa.

5. Kostrzewa H. 1980, Przepływy nienaruszalne – stan i kierunki badań. Gospodarka Wodna nr 1, Warszawa.

6. Mielcarzewicz E.W., 2000, Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Arkady, Warszawa.

7. Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

8. Miłaszewski R., 2003: Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

9. Ochrona środowiska, Roczniki statystyczne. GUS, Warszawa.

10. Ostrowski J., Łabędzki L., Kowalik W., Kanecka-Geszke E., Kasperska-Wołowicz W., Smarzyńska K., Tusiński E.: Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce. Wyd. IMUZ, Falenty.

11. Słota H. 1999, Systemy gospodarki wodnej. IMGW. Warszawa.

12. Szymczak T. 2002. Problematyka wyznaczania przepływu nienaruszalnego w warunkach małych zlewni nizinnych. Wyd. IMUZ, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2, zesz. 1 (4).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

15. Wąsowicz M., 2000: Podstawy ekonomiki gospodarki wodnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

16. Wołoszyn E., 2003. Przepływ nienaruszalny, IBW PAN-Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma uporządkowaną ogólną wiedzę na temat założeń, celów i metodyki bilansów wodno-gospodarczych oraz strategii zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Umiejętności:

Student potrafi obliczyć dyspozycyjne zasoby wodne w zlewni, zestawić bilans potrzeb wodnych różnych grup użytkowników, oraz obliczyć wielkość produkcji ścieków; potrafi wskazać sposoby optymalizacji zużycia wody, zmierzenia odpływu powierzchniowego na obszarach zurbanizowanych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie wykonanych w ramach ćwiczeń prezentacji i prac.

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 3, niemniej student zobowiązany jest uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia.

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.