Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrogeologia z hydrogeochemią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-HYDROG-CW Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrogeologia z hydrogeochemią
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Charakterystyka przestrzeni hydrogeologicznej. Podstawowe parametry hydrogeologiczne. Wyznaczanie współczynnika filtracji. Przepływ wód podziemnych, prawo Darcy’ego. Zasilanie i drenaż wód podziemnych oraz związek wód podziemnych i powierzchniowych. Charakterystyka źródeł. Regionalizacja hydrogeologiczna. Podstawy metodyki badań hydrogeochemicznych. Interpretacja i wykorzystywanie badań chemizmu wód podziemnych. Wyznaczanie tła i anomalii hydrogeochemicznych. Ocena jakości wód podziemnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są:

- wykonaniu map hydroizohips i hydroizobat (metody interpolacji i interpretacji danych hydrogeologicznych przy pomocy programu Surfer) oraz przekrojów hydrogeologicznych;

- praktycznemu zapoznaniu się z metodami wyznaczania wartości współczynnika filtracji na podstawie analizy sitowej, metodami wysokich kolumn i permeametrem (zajęcia laboratoryjne) oraz wzorami empirycznymi;

- ocenie reżimu hydrogeologicznego źródła i określeniu jego charakterystyki;

- szacowaniu wielkości zasilania infiltracyjnego warstwy wodonośnej na podstawie wskaźnika infiltracji i metody fluktuacji zwierciadła wód podziemnych;

- ocenie odpływu podziemnego ze zlewni i przepływu nienaruszalnego w cieku;

- wykonaniu opracowania warunków hydrogeochemicznych wybranej struktury hydrogeologicznej w Polsce – obliczeniowe i graficzne wyznaczanie tła hydrogeochemicznego oraz interpretacja uzyskanego obrazu kartograficznego wykonanego w programie Surfer;

- opracowaniu wyników analizy chemicznej wód podziemnych oraz ocenie jakości danych hydrochemicznych;

- metodyce terenowych i laboratoryjnych pomiarów oraz oznaczeń w wodach podziemnych (przygotowanie przyrządów, praktyczne wykonanie niektórych pomiarów i oznaczeń).

Literatura:

- Pazdro Z., Kozerski B., 1990. Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

- Macioszczyk A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. PWN, Warszawa.

- Macioszczyk A., 1987. Hydrogeochemia. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

- Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002, 2007. Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. PWN, Warszawa.

- Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. (red.), 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

- Akty prawne związane z tematyką przedmiotu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu ćwiczeń student:

- wykonuje przekroje hydrogeologiczne, mapy hydroizohips i hydroizobat metodami tradycyjnymi i komputerowymi oraz interpretuje na ich podstawie warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;

- ocenia reżim źródła i określa jego szczegółową charakterystykę;

- wyznacza wartość współczynnika filtracji przy pomocy wzorów empirycznych oraz badań laboratoryjnych (analiza sitowa, wysokie kolumny, permeametr);

- ocenia wielkość zasilania infiltracyjnego badanego obszaru;

- ocenia wielkość odpływu podziemnego ze zlewni oraz przepływu nienaruszalnego w cieku;

- określa zakres tła hydrogeochemicznego, wykonuje i interpretuje mapy tła hydrogeochemicznego, interpretuje pochodzenie anomalii hydrogeochemicznych, ocenia jakość wód podziemnych pod kątem ich przydatności jako wód pitnych;

- ocenia jakość danych hydrochemicznych i graficznie prezentuje wyniki analizy chemicznej próbki wody podziemnej;

- przygotowuje sprzęt do terenowych i laboratoryjnych badań fizyczno-chemicznych wód podziemnych;

- wykonuje laboratoryjne oznaczenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń w próbkach wód podziemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie:

- znajomość materiału przedstawionego na zajęciach,

- wykonanie zadanych prac w wyznaczonym terminie,

- poprawa niezaliczonych prac w wyznaczonym terminie.

Dopuszczalne są trzy nieobecności usprawiedliwione.

Poprawne wykonanie opracowań obliczeniowo-graficznych ocenianych punktowo (skala: 0–5 pkt. za pojedyncze opracowanie, minimum zaliczeniowe dla opracowania >1 pkt. ).

Pisemne kolokwium z całości materiału ćwiczeniowego oceniane punktowo. Przedmiot zaliczany na ocenę po uzyskaniu powyżej 50% sumy punktów z opracowań i kolokwium.

Zaliczenie poprawkowe w formie pisemnej w przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dobrzyński
Prowadzący grup: Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.