Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia - nowe zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-KLIM Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Klimatologia - nowe zagadnienia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ogólną wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii oraz ochrony atmosfery.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium służy przedstawieniu i przedyskutowaniu najnowszych wydarzeń, których znajomość jest ważna w aktualizacji wiedzy z zakresu meteorologii, klimatologii i ochrony atmosfery, zdobytej przez studenta w ramach wcześniejszych zajęć dotyczących tych treści.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są, w zależności od aktualnej sytuacji:

• najnowsze wydarzenia wpisujące się w obraz współczesnych zmian klimatu i ich badań;

• doniesienia na temat działań podejmowanych w różnych regionach świata w celu kształtowania odpowiednich warunków klimatu lokalnego;

• najnowsze wyniki badań naukowych powiązanych tematycznie ze współczesnymi problemami środowiskowymi związanymi z atmosferą;

• wchodzące w życie lub projektowane akty prawne dotyczące ochrony atmosfery, mogące mieć duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza na świecie, w Europie i w Polsce;

• bieżące działania podejmowane w Polsce w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,

• inne aktualne wydarzenia mające wpływ na wymienione powyżej zagadnienia.

W pierwszej kolejności w ramach zajęć omawiane są odpowiednie zagadnienia z ostatnich miesięcy. Lista kolejnych zagadnień jest na bieżąco aktualizowana, w miarę pojawiania się informacji o nowych treściach, wartych przeanalizowania. W trakcie zajęć przedstawiany jest dany problem, a następnie toczy się dyskusja dotycząca tych zagadnień. Studenci mogą być zarówno uczestnikami dyskusji, jak i osobami przygotowującymi wprowadzenie do niej.

Literatura:

Wszystkie prace pomocne w opanowaniu ogólnej wiedzy z zakresu meteorologii, klimatologii i ochrony atmosfery – jako źródła pozwalające zdobyć wiedzę potrzebną do zrozumienia aktualnych problemów środowiskowych dotyczących atmosfery.

Środki masowego przekazu, akty prawne i bieżąca literatura naukowa – jako źródła wiedzy o bieżących wydarzeniach ważnych w dziedzinie, której dotyczą zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna najważniejsze wydarzenia dotyczące problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Student zna wybrane nowe wyniki badań dotyczące problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Student zna wybrane najnowsze akty prawne dotyczące problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Umiejętności

Student umie aktualizować swą wiedzę z zakresu meteorologii, klimatologii i ochrony atmosfery.

Student umie wpleść nowe treści w swą dotychczasową wiedzę z zakresu meteorologii, klimatologii i ochrony atmosfery.

Student potrafi określić wpływ różnych rodzajów działalności człowieka na stan atmosfery.

Postawy

Student rozumie znaczenie badań atmosfery i potrzebę ochrony atmosfery.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

W trakcie zajęć student co najmniej raz uczestniczy w przygotowaniu wprowadzenia do dyskusji oraz w trakcie każdych zajęć uczestniczy w dyskusji na temat poszczególnych zagadnień. Za przygotowanie wprowadzenia (w zależności od doboru treści i jej zakresu, stopnia opanowania zagadnienia, a także umiejętności jego zaprezentowania) może uzyskać do 10 punktów. Za dyskusję na każdych zajęciach (z analogicznymi jak poprzednio wskazane kryteriami oceny) może zdobyć do 3 punktów. O końcowej ocenie decyduje suma punktów zdobytych w trakcie zajęć.

Sprawy organizacyjne

Wymagana jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo. Bez usprawiedliwienia student może opuścić nie więcej niż 2 zajęcia. W wypadku usprawiedliwienia nieobecności student może liczyć na dodatkowe konsultacje przeznaczone na zaprezentowanie mu problemu omówionego w trakcie zajęć, na których był nieobecny. Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po zajęciach, na których student był nieobecny.

Przedstawiony sposób realizacji zajęć jest niezależny od tego, czy odbywają się one w sali czy zdalnie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.