Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zintegrowane obserwacje i pomiary środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-KTGŚ Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane obserwacje i pomiary środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Geologia I 4030-GEO1
Geologia II 4030-GEO2
Hydrogeologia z hydrogeochemią 4030-HYDROG-CW

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć rozpoznawać skały metoda makroskopową, rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu tektoniki, jak antyklina, synklina, niezgodność kątowa, piętro strukturalne, fałdowania, orogeneza. Powinien rozpoznawać i nazywać podstawowe gatunki roślin i drzew, znać zasady klasyfikacji botanicznej, umieć posługiwać się kluczem botanicznym, swobodnie używać botanicznych nazw łącińskich.

Skrócony opis:

Geologia: Praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej na zajęciach stacjonarnych. Student dokonuje samodzielnie rozpoznawania skał w terenie, zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu stratygrafii, tektoniki, sedymentologii. Podejmuje samodzielna próbę odtworzenia kopalnych środowisk geologicznych na podstawie obserwacji w wybranych profilach skalnych. Celem jest poznanie budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich.

Botanika: Prezentacja wybranych typów zbiorowisk roślinnych, naturalnych i antropogenicznych, charakterystycznych dla subregionu chęcińskiego oraz łysogórskiego. Poznanie szaty roślinnej krainy Gór Świętokrzyskich.

Ochrona Środowiska: Zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, rzek, wód podziemnych i gleby przed zanieczyszczeniami chemicznymi, bakteriologicznymi i substancjami ropopochodnymi. Prezentowane są rozwiązania technologiczne stosowane w cementowniach, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów komunalnych, ujęć wody pitnej i stacji benzynowych.

Pełny opis:

Geologia: Praktyczne zastosowanie w terenie wiedzy nabytej na zajęciach laboratoryjnych w czasie rocznego kursu geologii. Student dokonuje samodzielnie rozpoznawania skał w terenie, zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu stratygrafii, tektoniki, sedymentologii. Podejmuje samodzielna próbę odtworzenia kopalnych środowisk geologicznych na podstawie obserwacji w wybranych profilach skalnych. Celem jest poznanie budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich.

Botanika: Prezentacja wybranych typów zbiorowisk roślinnych, naturalnych i antropogenicznych, charakterystycznych dla subregionu chęcińskiego oraz łysogórskiego. Poznanie szaty roślinnej krainy Gór Świętokrzyskich.

Ochrona Środowiska: Zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, rzek, wód podziemnych i gleby przed zanieczyszczeniami chemicznymi, bakteriologicznymi i substancjami ropopochodnymi. Prezentowane są rozwiązania technologiczne stosowane w cementowniach, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów komunalnych, ujęć wody pitnej i stacji benzynowych.

Literatura:

BRÓŻ, E. 1986. Projektowany rezerwat leśny Grzywy Korzeckowskie w Górach Świętokrzyskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 42 (1), 23-37.

BRÓŻ, E. 1988. Walory geobotaniczne wybranych rezerwatów przyrody nieożywionej w Górach Świętokrzyskich oraz problemy ich ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 44 (2), 18-34.

BRÓŻ, E. 1992. Góry Świętokrzyskie. Przewodnik sesji terenowych 49 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 1- 66. Oddział Kielecki PTB.

BRÓŻ, E. 2006. Czerwony zielnik świętokrzyski. Teraz, 14-15. Kielce.

CHLEBOWSKI, R., LINDNER, L. 1975. Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich głównych wysp lessowych NW części Wyżyny Małopolskiej. Acta Geologica Polonica, 25 (1), 163-178.

CHLEBOWSKI, R., LINDNER, L. 1989. Weathering processes of the pleistocene periglacial environments and origin of loess. In: A. BARTO-KYRIAKIDIS [Copy Editor]: Weathering; its Products and Deposits, 1. Processes. 439-456. Theophrastus publications S.A.; Zographou, Athens, Greece.

CIEŚLIŃSKI, S. KOWALKOWSKI, A. (Red.) 2000. Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 629 pp. Świętokrzyski Park Narodowy; Bodzentyn – Kraków.

GRADZIŃSKI, R., GĄGOL, J., ŚLĄCZKA, A. 1979. The Tumlin Sandstone (Holy Cross Mts., Central Poland): Lower Triassic deposits of aeolian dunes and interdune areas. Acta Geologica Polonica, 29, 151-176.

SKOMPSKI, S., ŻYLIŃSKA, A. (Red.) 2006. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006, pp. 1-210. Państwowy Instytut Geologiczny; Warszawa.

KOWALSKI, B.J. (Red.) 2000. Geologia i geomorfologia Gór Świętokrzyskich – kontrowersje i nowe spojrzenie. Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 4, pp.1-269. Kielce.

KUTEK J. 1968. Kimeryd i oksford południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Część I – Stratygrafia. Acta Geologica Polonica, 18, 493-586.

KUTEK J. 1969. Kimeryd i oksford południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Część II – Paleogeografia. Acta Geologica Polonica, 19, 221-321.

KUTEK, J., GŁAZEK, J. 1972. The Holy Cross Mountains in the Alpine Cycle. Acta Geologica Polonica, 22 (4), 603-653.

KUTEK, J., MATYJA, B.A., RADWAŃSKI, A., WIERZBOWSKI, A. 1992. Large quarry of cement works at Małogoszcz; Kimmeridgian. IN: B.A. MATYJA , A. WIERZBOWSKI et al. (ORG.): Oxfordian & Kimmeridgian joint Working Groups Meeting, Warszawa and central Poland, September 7-12, 1992, Guide Book and Abstracts, 30-34, Warszawa.

LINDNER, L. 1976. Warunki akumulacji lessów młodszych w zachodniej części regionu Świętokrzyskiego. Z badań czwartorzędu w Polsce, t. 18. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 297, p. 307-316.

LINDNER, L. 1977. Zlodowacenia plejstoceńskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Studia Geologica Polonica, 53, 1-143.

MACHALSKI , M. 1989. Muszlowce aktinostreonowe w kimerydzie obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie środowiskowe. IN: KARNKOWSKI, P.H.: Analiza Basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia. V Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Warszawa - Góry Świętokrzyskie – Ponidzie -Mazowsze, 17-21 czerwca 1996. Materiały konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, p. 31R-32R.

MATYJA, B.A., GUTOWSKI, J. WIERZBOWSKI, A. 1989. The open shelf-carbonate platform succession at the Oxfordian/Kimmeridgian boundary in the SW margin of the Holy Cross Mts: stratigraphy, facies and ecological implications. Acta Geologica Polonica, 39 (1-4), 29-52.

MATYJA, B.A., WIERZBOWSKI, A., DREWNIAK, A. 1996. Wycieczka A, Węglanowe osady basenu późnojurajskiego zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. IN: KARNKOWSKI, P.H.: Analiza Basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia. V Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Warszawa - Góry Świętokrzyskie – Ponidzie -Mazowsze, 17-21 czerwca 1996. Materiały konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, p. A1-A16.

RUBINOWSKI, Z. (Red.) 1974. Badania i udostępnienie jaskini Raj, pp. 1-215. Wydanie 1. Kieleckie SZAFER W., ZARZYCKI K. 1972. Szata roślinna Polski. 2. Kraina Świętokrzyska, pp. 136-149.

Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

SZULCZEWSKI M. 1977. Główne regiony facjalne w paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 25, 428-432.

ŻUREK, S. 2001. Rezerwat torfowiskowy „Białe Ługi”. 268 pp. Wydawnictwo Homini; Kraków.

WRÓBLEWSKI, T. 2000. Ochrona georóżnorodności w Regionie Świętokrzyskim (z mapą chronionych obszarów i obiektów przyrody nieożywionej 1:200000). 88 pp. + 1 Mapa. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Państwowy Instytut Geologiczny.

Więcej literatury z zakresu geologii Gór Świętokrzyskich znajduje się na stronie http://www.geo.uw.edu.pl/home.geo/igp_historyczna/index.htm

Efekty uczenia się:

Student:

- opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie,

- rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami nauk przyrodniczych, a w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną,

- zna historię Ziemi oraz charakteryzuje procesy biosfery, tłumaczy uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody,

- opisuje przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych,

- rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami socjo – ekonomicznymi,

- definiuje problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej i lokalnej,

- wymienia i omawia mechanizmy powstania gospodarczej konsumpcyjnej i produkcyjnej presji na środowisko,

- identyfikuje systemy i techniki pomiarowe oraz zna procedury związane z monitoringiem środowiska,

- rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi, elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: test pisemny jednokrotnego wyboru, na ocenę. Test składa się z trzech części: I. Geologia, II. Botanika, III. Ochrona Środowiska. Łącznie jest 30 pytań (3x10). Warunkiem dopuszczenia do testu jest 100% obecność na zajęciach i zaangażowanie w trakcie zajęć. W razie niezaliczenia testu (tzn. uzyskania niedostatecznej oceny) student pisze indywidualną pracę poprawkową (rodzaj eseju) na wybrany przez siebie temat z zakresu kursu. Tematy przykładowych esejów zostają podane przez Kierownika Kursu po powrocie z Kursu. Można zaproponować swój temat. Tematy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Geologii Dynamicznej. Nie będą rozpowszechniane drogą internetową. Do końca czerwca należy zarezerwować sobie temat eseju poprawkowego i zgłosić go do Kierownika Kursu (można to zrobić droga e-mailową). W przypadku zgłoszenia dwóch osób na ten sam temat – pierwszeństwo ma osoba, która zarezerwowała go sobie wcześniej. Tematy dotyczą wybranych zagadnień przedstawianych na kursie. Wymagają samodzielnego wyszukania literatury i całościowego opracowania problemu. Mogą być początkiem przyszłej pracy licencjackiej. Gotowe prace należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geologii Podstawowej lub w Sekretariacie MSOŚ w terminie wrześniowej sesji poprawkowej. Oceny zostaną wpisane do USOSa.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Głowniak
Prowadzący grup: Ewa Głowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.