Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badawcze w geografii fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MBGF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badawcze w geografii fizycznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Geograficzny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali i w terenie
w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w geografii fizycznej (geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii i gleboznawstwa). W trakcie zajęć prezentowana jest współczesna problematyka prac badawczych i stosowane metody opracowań. Pokazywane jest szerokie spektrum problematyki naukowej realizowanej w poszczególnych zakładach. Dużą wagę przykłada się do przygotowania i prowadzenia prac terenowych jako źródła danych podstawowych. Omawiane są też eksperymenty pomiarowe.

Składają się z zajęć kameralnych (konwersatorium) i są przygotowaniem do bloku ćwiczeń praktycznych w terenie .

Pełny opis:

Konwersatorium - 16 godzin

Tematyka wybranych badań realizowanych w Katedrze Geografii Fizycznej (w tym przykłady prac magisterskich i licencjackich); środowisko przyrodnicze jako obiekt badań, źródła informacji o środowisku przyrodniczym (pomiary zdalne i terenowe, przetwarzanie i przechowywanie danych - bazy danych, źródła kartograficznej), metody oceny stanu środowiska i prognozy, eksperymenty badawcze. Interpretacja wyników badań terenowych i laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne bloki tematyczne.

Efekty uczenia się:

Student :

- zna słownictwo specjalistyczne,

- zna najnowsze kierunki badawcze IGF,

- zna różnorodność źródeł informacji naukowej,

- wie o stosowanych metodach,

- umie przygotować się do prac terenowych,

- umie wykorzystywać dane przestrzennych oraz rejestrować wyniki własnych badań,

- rozumie potrzebę pracy terenie.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z bloków posiada odrębne zasady zaliczania, które są podawane na pierwszych zajęciach.

Zasady wspólne:

- Obecność na zajęciach (można opuścić 2 zajęcia - nieobecność usprawiedliwiona) 20%

- Aktywność 40%.

- Zaliczanie prac cząstkowych 40%.

Ocena z konwersatorium jest jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych.

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest uzgodnienie z prowadzącym dany blok formy uzupełnienia materiału. Zajęcia należy zaliczyć do końca semestru letniego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)