Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MIKSWP-CW Kod Erasmus / ISCED: 13.4 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyczne z wszystkimi przedmiotami wstępnymi, wynikające ze zdania egzaminu maturalnego. Pożądana dobra znajomość biologii i chemii w zakresie wymaganym przez szkołę średnią.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne mają charakter konwersatorium. Rozpoczną się one w II połowie semestru tak aby rozpoczynające się od początku semestru wykłady dostarczyły studentom podstaw wiedzy niezbędnych do realizacji ćwiczeń. Celem ćwiczeń jest: (i) uświadomienie studentom kluczowej roli mikroorganizmów jako podstawy piramidy troficznej, oraz kluczowego elementu odpowiedzialnego za zachowanie homeostazy i procesy samooczyszczania się wód (ii) nauczenie studentów stosowania wiedzy teoretycznej nabytej na wykładach oraz uzupełnionej zalecanymi źródłami literaturowymi i internetowymi w codziennej praktyce specjalisty odpowiedzialnego za ochronę ekosystemów wodnych i zarządzanie zasobami wód powierzchniowych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawami analizy stanu ekologicznego różnych typów zbiorników i cieków wodnych, głównymi zagrożeniami dla jakości ekologicznej środowisk wodnych, elementami oceny ich podatności na antropogeniczną degradację i na zachodzące zmiany klimatyczne a także z procesami i mechanizmami przeciwdziałającymi zaburzeniom homeostazy i zmniejszaniu się bioróżnorodności w środowiskach wodnych. Uczestnicy każdej z grup ćwiczeniowych podzieleni zostaną na 2-3 osobowe zespoły których zadaniem będzie przygotowanie krótkiej (15-20 min) prezentacji na wcześniej określony temat. Główne tezy prezentacji uzupełnione uwagami prowadzących zostaną następnie przedyskutowane w ramach całej grupy ćwiczeniowej. Zagadnieniami do opracowania przez studentów i dyskusji na forum grupy ćwiczeniowej będą: (i) Rola tlenu w zbiornikach i ciekach wodnych; (ii) Substancje biogenne niezbędny element czy „zanieczyszczenia” ekosystemów wodnych; (iii) Zanieczyszczenia wód; (iv) Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ekosystemów wodnych; (v) Głębokie vs płytkie zbiorniki wodne – różnice w funkcjonowaniu, podatności na degradację i w odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatyczne; (vi) Osady denne – integralny składnik czy efekt degradacji zbiornika; (vii) Cyjanobakterie i gatunki inwazyjne – główni beneficjenci ocieplania się klimatu.

Szczegółowy opis zagadnień jakie winny być poruszane w prezentacjach i stanowić podstawę do dyskusji w ramach zajęć udostępniony będzie studentom na pierwszym wykładzie a także wraz z innymi materiałami pomocniczymi na Dysku Google

Literatura:

1. Materiały udostępnione studentom zamieszczone na Dysku Google.

2. Kajak Zdzisław, Górniak Andrzej. Hydrobiologia. Limnologia. Warszawa PWN

2020 (również w postaci e-book)

3. Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa PWN 2007.

4. Wetzel R.G. Limnology, Saunders College publishing 1975 (lub wydania

późniejsze), Philadelphia, New York, Chicago, San Francisco, Montreal, Toronto,

London, Sydney, Tokyo, Mexico City, Rio de Janejro, Madrid.

5. Brock T.D.,Madigan M.T. Biology of microorganisms. Prentice Hall International.

London

6. Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych PWN, 1996 Warszawa.

7. Rheinheimer G. Mikrobiologia wód. PWRiL 1987, Warszawa.

8. Kunicki-Goldfinger W. Życie bakterii. 2007.

Efekty uczenia się:

Zrozumienie roli i znaczenia mikroorganizmów w środowisku oraz złożonych sieci powiązań i mechanizmów funkcjonowania ekosystemów wodnych; nabycie zdolności postrzegania i analizy zjawisk zachodzących w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych w kontekście zagrożeń niesionych przez zmiany klimatyczne i działalność człowieka, przygotowanie do stosowania wiedzy teoretycznej nabytej w trakcie zajęć do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z ochroną zasobów wód powierzchniowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie wynik 45-cio minutowego kolokwium kończącego cykl zajęć. Negatywna ocena z kolokwium skutkować będzie niezaliczeniem ćwiczeń. Wpływ na podwyższenie (o 0,5 -1 stopień) pozytywnej oceny uzyskanej podczas kolokwium będzie mieć również zawartość merytoryczna i sposób prezentacji analizowanego tematu oraz aktywność podczas ćwiczeń. Termin zaliczenia –w czasie wykładowym w tydzień po ostatnich ćwiczeniach. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu jednokrotnego wyboru, 20 pytań z czterema odpowiedziami cząstkowymi. Prawidłowa odpowiedź na każde z pytań cząstkowych - 1 pkt. Do zaliczenia kolokwium niezbędne jest uzyskanie co najmniej 11 punktów (55% maksymalnej możliwej do zdobycia sumy punktów).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Siuda
Prowadzący grup: Bartosz Kiersztyn, Waldemar Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.