Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-OOS-CW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne obejmujące tematykę:

1) Procedury i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko.

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3) Opracowywanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

4) Analiza wielokryterialna dla różnych wariantów przedsięwzięcia.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują omówienie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne obejmujące kolejno następującą tematykę:

1) Procedury i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko:

• Screening

• Scooping

• Weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3) Opracowywanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko uwzględniającego:

• Opis planowanego przedsięwzięcia (charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji; główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych; przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia)

• Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (tereny chronione, geologia, hydrografia, zagospodarowanie przestrzenne, odległości do ludzkich siedzib, lasy itd.)

• Opis analizowanych wariantów inwestycji (w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia – wariantu zerowego) i wybór wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

• Określenie oddziaływania poszczególnych wariantów na środowisko i możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

• Uzasadnienie wybranego wariantu

• Przewidywane działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływań

• Problem ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania

• Analizę możliwych konfliktów społecznych

• Propozycję monitoringu

• Przedstawienie zagadnień w formie graficznej,

• Streszczenie

• Materiały źródłowe

4) Przeprowadzanie analizy wielokryterialnej dla różnych wariantów przedsięwzięcia.

Literatura:

- Janusz Bohatkiewicz (red.) i inni, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków, Kraków 2008.

- Lenart Witold, Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko, EKOKONSULT Biuro Projektowo – Doradcze, Gdańsk, 2002.

- Rodzoch Andrzej i inni, Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad, poradnik metodyczny, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2006.

- Lenart Witold, Tyszecki Andrzej (redakcja), Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, EKOKONSULT Biuro Projektowo – Doradcze, Gdańsk, 1998.

- Zieńko Jarosław, Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony środowiska, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 1999.

- Tyszecki Andrzej (redakcja), Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1999.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 817).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu ćwiczeniowego student:

- charakteryzuje poszczególne elementy środowiska naturalnego,

- identyfikuje zagrożenia ze strony przedsięwzięcia dla poszczególnych elementów środowiska,

- analizuje konieczność podjęcia określonych działań w procesie inwestycyjnym w wyniku stwierdzonych warunków środowiskowych,

- świadomie podejmuje decyzje dotyczące zastosowania określonych technik pozwalających na zmniejszenie, wyeliminowanie lub kompensację wpływu inwestycji na środowisko,

- broni w sposób merytoryczny, przyjętych przez siebie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska i uzasadnia wybór najkorzystniejszego wariantu przedsięwzięcia.

Metody i kryteria oceniania:

-Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, dopuszczalne trzy nieobecności.

-Konieczność opracowania Raportu oddziaływania na środowisko (tekst plus załączniki) jako warunek dopuszczenia do kolokwium.

-Ocena za opracowany Raport oddziaływania na środowisko 30% wagi oceny końcowej.

-Kolokwium pisemne 70% wagi oceny końcowej.

-Zaliczenie poprawkowe: opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko oraz kolokwium pisemne.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cabalski, Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.