Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biochemii dla ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PBCH-CW
Kod Erasmus / ISCED: 13.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biochemii dla ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/zbm/kozlowski/biochemia.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu studenci MSOŚ muszą zaliczyć I rok studiów I stopnia. Wiedza z zakresu chemii, biochemii i biologii molekularnej na poziomie maturalnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach studenci poznają budowę, właściwości i funkcje związków organicznych występujących w komórkach, a także podstawowe metody stosowane we współczesnej biochemii i biologii molekularnej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych informacji na temat budowy, właściwości i funkcji głównych grup związków organicznych występujących w żywych komórkach oraz metod stosowanych we współczesnej biochemii i biologii molekularnej. Grupy związków: aminokwasy, peptydy i białka; węglowodany; nukleotydy i kwasy nukleinowe; lipidy. Poznawane metody: dializa, chromatografia białka (filtracja żelowa), elektroforeza białka w żelu SDS/poliakryloamidowym, immunobloting, łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), elektroforeza DNA w żelu agarozowym, chromatografia cienkowarstwowa, izolowanie substancji z materiału biologicznego, przygotowanie próbek oraz oznaczanie chemiczne i enzymatyczne substancji, spektrofotometria (kolorymetria), charakterystyka enzymów.

Literatura:

Skrypt do ćwiczeń (autorzy: pracownicy Instytutu Biochemii UW).

Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2003 (pod redakcją: L. Kłyszejko-Stefanowicz).

Krótkie wykłady: Biochemia. PWN, Warszawa 2004 (autorzy: D.B. Hames i N.M. Hooper).

Biochemia. PWN, Warszawa 2005 (autorzy: J.M. Berg, J.L. Tymoczko i L. Stryer).

Biochemistry and Molecular Biology. OUP, Oxford 2001 (autorzy: W.H. Elliott and D.C. Elliott).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

1.Rozumie budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych (K_W04 Bl1).

2. Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej z zakresu biochemii, a także zna zasady, na których opierają się podstawowe techniki biochemiczne (K_W15 Bl1).

3. Stosuje podstawowe techniki biochemiczne (K_U1 Bl1).

4. Umie analizować wyniki otrzymane przy pomocy metod biochemicznych (K-U04 Bl1)

5. Wykazuje umiejętność pracy w zespole w laboratorium biochemicznym (K_K07 Bl1).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Ćwiczenia są zaliczane jeśli student:

- uczestniczył w co najmniej 85 procentach zajęć,

- pracował na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie w toku zajęć uzyskał,

- zaliczył kolokwium końcowe (do kolokwium dopuszczeni są studenci, którzy wykonali i zaliczyli przynajmniej pięć z powyższych ćwiczeń (można więc być nieobecnym tylko na jednym z ćwiczeń).

Warunki zaliczenia egzaminu (przedmiotu):

Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów.

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Trzcińska-Danielewicz
Prowadzący grup: Marek Długosz, Agnieszka Girstun, Agnieszka Mroczek, Anna Szakiel, Joanna Trzcińska-Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)