Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biochemii dla ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PBCH-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biochemii dla ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/zbm/Home.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu studenci MSOŚ muszą zaliczyć I rok studiów I stopnia. Wiedza z zakresu chemii, biochemii i biologii molekularnej na poziomie maturalnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ogólne zasady metabolizmu komórkowego. Enzymy i błony. Strategiczne cele metabolizmu. Pozyskiwanie energii: utlenianie związków organicznych. Pozyskiwanie energii: łańcuch oddechowy i fotosynteza. Synteza materiałów na potrzeby komórki. Regulacja szlaków metabolicznych. Metabolizm azotowy. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji: budowa DNA i replikacja; transkrypcja; synteza łańcucha polipeptydowego i fałdowanie białek. Na styku biochemii, biologii molekularnej i ochrony środowiska.

Pełny opis:

Ogólne zasady metabolizmu komórkowego. Kierunek reakcji metabolicznej. Szlaki metaboliczne. Katabolizm i anabolizm. ATP, NAD(P) i CoA. Białka i enzymy. Lipidy i błony. Transport przez błony. Strategiczne cele metabolizmu. Pozyskiwanie energii: utlenianie związków organicznych. Glikoliza, cykl kwasu cytrynowego, utlenianie kwasów tłuszczowych. Pozyskiwanie energii: łańcuch oddechowy i fotosynteza. Syntaza ATP. Synteza materiałów na potrzeby komórki. Szlak pentozofosforanowy. Glukoneogeneza, synteza kwasów tłuszczowych. Regulacja szlaków metabolicznych. Enzymy allosteryczne, sprzężenie zwrotne, modyfikacje enzymów, synteza enzymów. Metabolizm azotowy. Budowa DNA. Chromatyna. Replikacja DNA. Transkrypcja u prokariontów i eukariontów. Obróbka RNA. Kod genetyczny. Synteza łańcucha polipeptydowego i fałdowanie białek. Na styku biochemii, biologii molekularnej i ochrony środowiska. Metabolizm ksenobiotyków. Naprawa DNA. Organizmy modyfikowane genetycznie.

Literatura:

Krótkie wykłady: Biochemia. PWN, Warszawa 2004 (autorzy: D.B. Hames i N.M. Hooper).

Genomy. PWN, Warszawa 2001 (autor: T.A. Brown).

Biochemia. PWN, Warszawa 2005 (autorzy: J.M. Berg, J.L. Tymoczko i L. Stryer).

Biochemistry and Molecular Biology. OUP, Oxford 2001 (autorzy: W.H. Elliott and D.C. Elliott).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

1. Opisuje główne zasady metabolizmu komórkowego.

2. Rozpoznaje strategiczne cele metabolizmu.

3. Opisuje główne szlaki i cykle metaboliczne.

4. Opisuje metody regulacji szlaków metabolicznych.

5. Rozpoznaje podstawowe procesy biologii molekularnej.

6. Opisuje budowę DNA i chromatyny, replikację i ekspresję genów.

7. Rozpoznaje miejsca biochemii i biologii molekularnej, w których styka się ona z ochroną środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Forma egzaminu: pisemna, 4 - 5 pytań otwartych. Czas trwania egzaminu: 120 min.

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozłowski
Prowadzący grup: Piotr Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)