Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PKOMP
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia komputerowa
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez UCBS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie doświadczenia w posługiwaniu się popularnym oprogramowaniem komputerowym (głównie pakiet biurowy MS Office i uzupełniająco OpenOffice), poznanie ich zaawansowanych możliwości na potrzeby innych przedmiotów realizowanych na MSOŚ.

Pełny opis:

- Wstęp do systemu operacyjnego Windows XP/2003, zaawansowane możliwości windows eksplorera (1h)

- Wyszukiwanie informacji naukowej w internecie (2h)

- Edytory tekstów (MS Word) - tworzenie, edycja i formatowanie tekstów, zaawansowane cechy Worda (6h)

- Arkusze kalkulacyjne (MS Excel) - tworzenie profesjonalnych wykresów i grafik, formuły i funkcje, analiza danych w Excelu (10h)

- Grafika prezentacyjna (MS PowerPoint) - tworzenie profesjonalnych prezentacji (3h)

- Praca w programie CorelDraw (6h)

Literatura:

Help do programów

B. Iwańczak , Wizualizacja komputerowa w geografii, WGiSR UW 2010.

S. Sagman, Po prostu Office 2003 PL, Wydawnictwo Helion 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi znaleźć prace naukowe na zadany temat korzystając ze specjalistycznych wyszukiwarek i baz danych umieszczonych w internecie,

- tworzy i formatuje skomplikowane dokumenty w edytorze tekstów z użyciem narzędzi automatyzujących pracę, zgodnie z profesjonalnymi zasadami składu tekstu,

- w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje podstawowe obliczenia z użyciem formuł i funkcji, tworzy poprawne wykresy różnego typu wychodząc poza domyślne ustawienia formatowania, wykonuje operacje bazodanowe (sortowanie, filtrowanie), analizuje dane z wykorzystaniem sum pośrednich i tabel przestawnych (pilot danych), importuje dane tekstowe,

- potrafi dobrać odpowiedni typ wykresu z zależności od typu danych i celu wizualizacji,

- potrafi wykonać prezentację na tematy naukowe ze zwróceniem uwagi na zwięzłość, estetykę i czytelność,

- korzysta z podstawowych funkcji rysunkowych programu CorelDraw, potrafi wykonać poster, folder reklamowy, wizytówki w tym programie,

- we wszystkich używanych programach student sprawnie pracuje korzystając ze skrótów klawiszowych i narzędzi ułatwiających, automatyzujących pewne zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: oceny z zadań praktycznych związanych z ćwiczeniami (40%), końcowy sprawdzian przy komputerze (50%), obecności (10%). Do uzyskania zaliczenia konieczne jest oddanie wszystkich zadań domowych. Oddanie zadań domowych po terminie powoduje obniżenie oceny za zadanie (1 tydzień opóźnienia - pół stopnia mniej). Więcej niż 2 nieobecności na zajęciach skutkują niezaliczeniem przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domonik
Prowadzący grup: Andrzej Domonik, Artur Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)