Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-POS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przedstawienie studentom najważniejszych regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska. Podczas kursu dokonuje się przeglądu i omówienia aktów prawnych i polityk mających wpływ na ochronę środowiska.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy kursu poznają podstawowe regulacje prawa ochrony środowiska. Punktem odniesienia są przepisy prawa polskiego, z uwzględnieniem regulacji rangi europejskiej i międzynarodowej. Podczas kursu omawia się zasady prawa ochrony środowiska, przedstawia źródła prawa, organy właściwe w zakresie ochrony środowiska, a także analizuje najważniejsze instytucje prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Kurs obejmuje przedstawienie studentom wybranych zagadnień prawnych w obszarze regulacji właściwych w zakresie ochrony środowiska. W trakcie kursu studenci poznają najważniejsze akty prawne oraz polityki publiczne odnoszące się do ochrony środowiska. Materia ta ujęta jest w ramy następujących bloków tematycznych:

1. Zagadnienia wprowadzające, uwarunkowania historyczne i ewolucja prawa ochrony środowiska

2. System prawa ochrony środowiska

3. Zasady prawa ochrony środowiska

4. Przegląd najważniejszych definicji w zakresie ochrony środowiska

5. System organów administracji odpowiedzialnych za ochronę środowiska

6. Instrumenty prawne ochrony środowiska

7. Postępowanie przed organami właściwymi w zakresie ochrony środowiska

8. Polityki publiczne w obszarze ochrony środowiska

9. Podstawy prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz dostępu do informacja o środowisku i jego ochronie

10. Odpowiedzialność za szkodę w środowisku

11. Prawo ochrony przyrody

12. Prawne uwarunkowania gospodarki odpadami

13. Prawo ochrony powietrza i klimatu

14. Problematyka prawna ochrony wód

15. Przyszłość prawa ochrony środowiska

W trakcie zajęć studenci pracować będą nie tylko na wybranych przepisach prawnych dotyczących poszczególnych bloków tematycznych, ale i otrzymają materiały (wybrane artykuły naukowe oraz orzecznictwo odnoszące się do szczegółowych problemów prawnych) uzupełniające każdy z omawianych bloków.

Literatura:

Wybrane akty prawne i polityki właściwe w zakresie ochrony środowiska.

Literatura (do wyboru):

- B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2015.

- M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

- J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2010.

- J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

- J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wymienić najważniejsze regulacje prawne i polityki właściwe w zakresie ochrony środowiska oraz omówić ich założenia i wybrane postanowienia,

- zna zasady prawa ochrony środowiska,

- rozróżnia instrumenty prawne służące ochronie środowiska i rozumie ich znaczenie dla ochrony środowiska,

- orientuje się w systemie organów administracji właściwych w zakresie ochrony środowiska,

- jest gotowy do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa przygotowana na ustalony temat z zakresu prawa ochrony środowiska.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Porzeżyńska
Prowadzący grup: Magdalena Porzeżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maximilian Piekut
Prowadzący grup: Maximilian Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)