Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum petrologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PP-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktikum petrologiczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Geologiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Budowa i zasady posługiwania się mikroskopem polaryzacyjnym. Własności optyczne kryształów. Przegląd ważniejszych grup minerałów skałotwórczych. Zasady mikroskopowego opisu skał wraz z klasyfikacja i geneza powstania skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Przegląd najważniejszych struktur i tekstur oraz głównych typów skał. Elementy mikrotektoniki.

Pełny opis:

Posługiwanie się mikroskopem petrograficznym.

Własności optyczne minerałów:

Współczynnik załamania światła i sposoby jego wyznaczania, relief.

Pleochroizm, wygaszanie światła.

Interferencja światła, wykres Michel-Levy'ego, płytki pomocnicze.

Indykatrysa minerałów izotropowych oraz anizotropowych jedno- i dwuosiowych, obrazy konoskopowe minerałów jednoosiowych i dwuosiowych, oznaczanie znaku optycznego minerałów.

Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich:

oliwiny, granaty, polimorfy Al2SiO5, staurolit, epidot, turmaliny, pirokseny, amfibole, łyszczyki i inne krzemiany warstwowe (chloryty, minerały grupy serpentynu), kwarc, skalenie, skaleniowce, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt), siarczany (gips, anhydryt, baryt).

Minerały jako wskaźniki petrolgenetyczne.

Skały magmowe:

- Geotektoniczne środowiska powstawania magm,

- Procesy powstawania i krystalizacji stopów. Własności magmy. Procesy różnicujące pierwotny skład magmy. Powstanie magm bazaltowych, andezytowych i ryolitowych.

- Klasyfikacja skał plutonicznych i wulkalnicznych.

Charakterystyka petrograficzna skał magmowych:

perydotyty i piroksenity,

bazaltoidy i gabroidy, diabazy

andezyty i diorytoidy

sjenity i trachity

granitoidy i riolity

Skały osadowe.

Procesy wietrzenia.

Akumulacja sedymentu.

Środowiska depozycji: morskie, deltowe, lądowe.

Lityfikacja i diageneza: kompakcja, rekrystalizacja, cementacja.

Klasyfikacja i charakterystyka petrograficzna skał osadowych:

brekcje, zlepieńce, piaskowce, mułowce, węglany, ewaporaty, skały krzemionkowe.

Skały metamorficzne.

Czynniki metamorfizmu.

Rodzaje i facje metamorfizmu, reakcje metamorficzne, strefy metamorfizmu, izogrady.

Siatki petrogenetyczne, określanie temperatur, ciśnień i czasu metamorfizmu.

Tekstury metamorficzne i ich geneza.

Charakterystyka petrograficzna skał metamorficznych:

metapelity i paragnejsy, metabazyty i amfibolity, zmetamorfizowane granitoidy, węglany i margle, skarny i erlany.

Literatura:

A. Manecki, M. Muszyński (red.) „Przewodnik do petrografii”.

K. Smulikowski „Minerały skałotwórcze”.

K. Kozłowski, W. Łopat „Petrografia skał osadowych”.

A. Majerowicz, B. Wierzchołowski „Petrografia skal magmowych”.

K. Kozłowski, J. Żaba, F. Fediuk „Petrografia skał metamorficznych”.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową techniką badawczą jaką są badania petrologiczne.

Efektem zajęć jest umiejętność samodzielnego rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych jak i całych skał, a także ocena stopnia ich przeobrażeń i warunków postawania. Umiejętność rozróżniania różnych genetycznie skał.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę przedmiotu składają się:

a.pisemna praca zaliczeniowa na zadany temat wykorzystująca umiejętności zdobyte na zajęciach,

b.obecność i aktywność na zajęciach,

c.umiejętność praktycznej pracy z mikroskopem polaryzacyjnym i rozpoznawanie podstawowych minerałów skałotwórczych i skał.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)