Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PR-ZAW-S1 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ spoza oferty UW
Strona przedmiotu: https://www.ucbs.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zorganizowanie praktyki jest wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu i wymaga zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

- zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.

Zasady odbywania praktyk na studiach I stopnia MSOŚ dostępne są na stronie: www.ucbs.uw.edu.pl w zakładce Dla studentów\Praktyki zawodowe krok po kroku;

- uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;

- uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;

- dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

Formularze „Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej” oraz „Ramowy program praktyki” dostępne są na www.ucbs.uw.edu.pl

W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin z Pełnomocnikiem ds. praktyk a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do obycia praktyki.

Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.

Skrócony opis:

Praktyka ma na celu nabycie przez studenta umiejętności zawodowych, zapoznanie się z rynkiem pracy, jego zasad, aktywizację zawodową studenta.

Pełny opis:

Praktyka zawodowa ma w szczególności na celu:

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/ Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach 120 godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl

Literatura:

W zakresie kompetencji pracodawcy.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu praktyki zawodowej student:

- ma wiedzę na temat rynku pracy oraz jego zasad,

- potrafi organizować pracę własną, efektywnie zarządzać czasem, być sumiennym oraz odpowiedzialnym za powierzone zadania,

- potrafi samodzielnie wykonać zadania,

- poszerzył wiedzę na temat skutecznego komunikowania się i umiejętności interpersonalnych,

- potrafi posługiwać się językiem obcym w sytuacjach zawodowych,

- umie prowadzić negocjacje,

- ma wiedzę na temat funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: z zakresie kompetencji pracodawcy.

Sposób zaliczenia: zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie:

- zaświadczenia o odbyciu praktyki wydanego przez Firmę/Instytucję (wzór Zaświadczenia o odbyciu praktyki dostępne na ucbs.uw.edu.pl w zakładce Dla studentów\Praktyki zawodowe krok po kroku,

- pisemnego sprawozdania z przebiegu praktyki (wzór sprawozdania dostępny na stronie ucbs.uw.edu.pl w zakładce Dla studentów\Praktyki zawodowe krok po kroku)

- krótkiej relacji ustnej z przebiegu praktyki zaprezentowanej przez studenta.

Zaliczenie praktyki jest związane z zaliczeniem 6 semestru III roku i tym samym z uzyskaniem absolutorium. Niezaliczenie praktyki i semestru, w którym powinna być ostatecznie zrealizowana wiąże się z koniecznością powtórzenia III roku.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.