Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PRAW
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada podstawową wiedzę dotyczącą kanonów kultury europejskiej, głównych problemów etycznych i podstawowych procesów politycznych współczesności.

W zakresie metodyki pracy zakłada się, że Student nabywa wiedzę poprzez symultaniczne korzystanie z wykładu oraz samodzielną pracę z materią podręcznikową.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest omówieniu kluczowych i podstawowych pojęć prawnych oraz wybranych instytucji prawnych, a także omówieniu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem prawa we współczesnym państwie.

Pełny opis:

W czasie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

(1) Czym jest prawo? Prawo jako system norm postępowania. Prawo w znaczeniu prawniczym. Prawo a inne regulatory zachowań. Funkcje prawa.

(2) Państwo i prawo: wzajemne relacje. Państwo – próby zdefiniowania fenomenu. Prawo jako zjawisko polityczne. Demokratyczne państwo prawne. Idee sprawiedliwości społecznej.

(3) Język prawny i prawniczy. Dwupoziomowość języka prawnego: przepis prawny a norma prawna. Norma prawna i jej budowa (hipoteza, dyspozycja, sankcja). Generalność i abstrakcyjność norm prawnych. Rodzaje norm prawnych a rodzaje przepisów prawnych.

(4) System prawny i warunki obowiązywania normy prawnej. Wady w systemie prawa i sposoby ich usuwania w procesie stanowienia i stosowania prawa Obowiązywania prawa w przestrzeni, co do osób i w czasie. Przestrzeganie prawa.

(5) Tworzenie prawa: Źródła współczesnego prawa polskiego. Akt normatywny: charakter i struktura wewnętrzna na przykładzie ustawy. Hierarchia aktów normatywnych powszechnie obowiązujących w Polsce. Polski tryb ustawodawczy. Prawo polskie a prawo europejskie. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrzne. Promulgacja i dzienniki promulgacyjne.

(6) Stosowanie prawa i wykładnia prawa: założenia, koncepcje, rodzaje, sposoby dokonywania. Sądowe a administracyjne stosowanie prawa.

(7) Pojęcie, rodzaje i zasady odpowiedzialności prawnej. Stosunki prawne: pojęcie i rodzaje. Powstanie i ustanie stosunków prawnych. Rodzaje faktów prawnych. Czynności prawne jako typ czynności konwencjonalnych. Elementy stosunku prawnego. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

Literatura:

Podręcznik:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 10 Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat podstawowej terminologii związanej z systemem prawnym i naukami prawnymi oraz wybranymi instytucjami prawnymi, a także zagadnieniami związanych z funkcjonowaniem i istotą prawa w państwie.

2. Umiejętności: Efektem wykładu powinno być zdobycie podstawowej indywidualnej umiejętności posługiwania się aktami normatywnymi, odnajdowania konkretnych przepisów i wyprowadzania z nich norm prawnych oraz prowadzenia samodzielnej refleksji uczestnika na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej, pozwalającej Studentowi na kontynuowanie nauki w ramach innych, specjalistycznych przedmiotów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem: egzamin w formie pisemnej-testowej (do 30 pytań) wraz z zadaniem praktycznym (kazusem).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Skuczyński
Prowadzący grup: Paweł Skuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)