Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-RZTP2
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce 2
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez UCBS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seria wykładów na temat współczesnych problemów ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowanych przez zaproszonych wiodących specjalistów w tych dziedzinach z instytutów naukowych, agencji rządowych oraz organizacji pozarządowych.

Pełny opis:

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym jest międzywydziałowa jednostką powołaną w 1989 roku jako wyraz przekonania, że ochrona środowiska to dziedzina wymagająca interdyscyplinarnego podejścia. Bez podstawowej wiedzy na temat środowiska i jego ochrony trudno wyobrazić sobie absolwenta uczelni w nowoczesnym społeczeństwie. Wychodząc z tego założenia UCBS od 1992 r. prowadzi ogólnodostępne, popularno-naukowe wykłady poświęcone prezentacji aktualnych zagadnień szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Do wygłoszenia wykładów zapraszani są najwybitniejsi specjaliści ze świata nauki, instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz praktycy. Daje to słuchaczom niezwykłą możliwość spotkania ciekawych osobowości zajmujących w polskiej ochronie środowiska kluczowe pozycje. Powstający co roku inny zestaw wykładów ma także charakter prezentacji różnych punktów widzenia spełnia więc wymogi edukacji dla zrównoważonego rozwoju: wykształca holistyczne podejście do problemów i rozwija krytyczne myślenie. Do tej pory prezentowane były m.in. takie zagadnienia jak:

- nauka i ruchy społeczne w ochronie środowiska;

- chemia w badaniu środowiska naturalnego;

- antropogeniczne przemiany środowiska;

- zagadnienia ekonomiczno-prawne;

- od edukacji do świadomości ekologicznej;

- rolnictwo XX wieku- zagrożenia i nadzieje.

Literatura:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Książka pod redakcją Anny Kalinowskiej i Witolda Lenarta, wydawca: Uniwersytet Warszawski, 2007 r.

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Książka pod redakcją naukową Anny Kalinowskiej . Warszawa, 2011.

Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Książka pod redakcją naukową Anny Kalinowskiej. Warszawa, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Słuchacz:

- rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami nauk przyrodniczych, a w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną;

- rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami socjo – ekonomicznymi;

- zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka, wskazuje na istotę i znaczenie wody oraz surowców mineralnych;

- definiuje problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej i lokalnej;

- wymienia i omawia mechanizmy powstania gospodarczej konsumpcyjnej i produkcyjnej presji na środowisko;

- odtwarza tło historyczne rozwoju ochrony środowiska jako dziedziny wiedzy, w szczególności dotyczące rozwoju metod badawczych;

- objaśnia procesy OOŚ i systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie;

- wymienia organizacje w Polsce zajmujące się wspieraniem finansowym przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska;

- charakteryzuje przesłanki polityki ochrony środowiska w Polsce i UE, w tym koncepcję rozwoju zrównoważonego;

- wylicza organizacje oraz systemy ochrony środowiska w Polsce.

Umiejętności:

Słuchacz:

- stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń oparte na logicznych przesłankach;

- posługuje się argumentami na rzecz rozwoju zrównoważonego;

- dostrzega związek zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych.

Postawy:

Słuchacz:

- wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska;

- jest świadomy samoograniczania się w gospodarce zasobami;

- zdaje sobie sprawę z ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z ochroną środowiska;

- uznaje konieczność postępowania zgodnie z etyką ekologiczną.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy test zaliczający wielokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: Aneta Afelt, Anna Batorczak, Oskar Kulik, Zuzanna Kulińska-Kępa, Małgorzata Pusz, Jakub Sokołowski, Tomasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)