Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-SM1
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez UCBS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w sali. W uzasadnionych przypadkach proseminarium będzie prowadzone zdalnie na platformie preferowanej przez Uniwersytet Warszawski, np. Google Meet.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem proseminarium jest poszukiwanie problematyki własnej pracy dyplomowej oraz najbardziej odpowiedniego seminarium dyplomowego do jego realizacji podczas kolejnych semestrów studiów.

Proseminarium dotyczące szerokiego spektrum zagadnień dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju realizowane dla studentów całego pierwszego roku studiów II-go stopnia MSOŚ. Proseminarium dyplomowe zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej. W trakcie zajęć prezentowane są referaty bezpośrednio związane z potencjalną problematyką prac dyplomowych oraz wybranymi aspektami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Na życzenie studenta praca indywidualna z prowadzącym proseminarium może być prowadzona w formie mentoringu lub coachingu.

Pełny opis:

Głównym celem proseminarium jest poszukiwanie problematyki własnej pracy dyplomowej oraz najbardziej odpowiedniego seminarium dyplomowego do jego realizacji podczas kolejnych semestrów studiów.

Proseminarium dotyczące szerokiego spektrum zagadnień dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju realizowane dla studentów całego pierwszego roku studiów II-go stopnia MSOŚ. Zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej i realizacji pracy dyplomowej. Integralnym elementem proseminarium jest opracowanie i wygłoszenie prezentacji m.in. nt. wybranego aspektu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Kontrola postępów studentów odbywa się poprzez prezentacje i dyskusje.

Na życzenie studenta praca indywidualna z prowadzącym proseminarium może być prowadzona w formie mentoringu lub coachingu.

Literatura:

Ściśle uzależniona od problematyki badawczej interesującej studentów i etapu realizacji pracy dyplomowej, np.

- indywidualny wybór literatury oraz prac archiwalnych związanych z terenem badań oraz potencjalnym zagadnieniem badawczym studentów,

- literatura z zakresu metodyki prowadzenia i wykonania badań niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej,

- literatura dotycząca obszaru i przedmiotu wybranego aspektu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, np. fizycznogeograficzna, ekofizjograficzna

- tematyczne mapy – wybór wg indywidualnej potrzeby studentów,

- obowiązujące akty prawne bezpośrednio związane z problematyką wybraną przez studenta.

np.:

Dumanowski B., 1990, Wstęp do badań naukowych dla geografów, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii: poradnik bardzo praktyczny, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Weiner J., 2006, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu całego cyklu seminariów student:

- posiada umiejętność przygotowania wstępnego planu pracy,

- posiada umiejętność planowania kolejnych etapów związanych z realizacją pracy dyplomowej,

- potrafi dokonywać wyboru i poddać analizie materiały archiwalne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot na zaliczenie - szczegółowe oceny nie są wystawiane. Poprawa zaliczenia na podstawie dodatkowej pracy wykonanej przez studenta.

Kryteria mające wpływ na zaliczenie seminarium:

- poziom merytoryczny prezentacji,

- forma wizualna przedstawionej prezentacji i jej atrakcyjność,

- sposób przekazu zagadnień,

- terminowość wykonania prac,

- aktywny udział w dyskusjach i warsztatach,

- obecność na zajęciach.

Maksymalna liczba nieobecności dozwolona przez studenta: 2. Więcej nieobecności można usprawiedliwić zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, np. na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Praktyki zawodowe:

Nieobligatoryjne w wybranym przez studentkę lub studenta przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, po uzgodnieniu z prowadzącym proseminarium oraz opiekunem pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: Agnieszka Wasiłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: Anna Batorczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)