Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia trwałego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-STR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategia trwałego rozwoju
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych 4030-ESZN

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza w zakresie gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego, ekonomii, ochrony środowiska.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami i praktyczną realizacją koncepcji trwałego rozwoju (sustainable development). Na treść zajęć składają się: podstawy ekologii, gospodarowanie nieodnawialnymi odnawialnymi zasobami środowiska, wycena ekonomiczna, instrumenty ochrony środowiska, strategie i wskazówki polityki na rzecz trwałego rozwoju, wskaźniki trwałego rozwoju.

Pełny opis:

1. Podstawy ekologii.

2. Własności ekosystemów.

3. Funkcjonowanie biosfery jako systemu.

4. Ocena wpływu na środowisko.

5. Klasyfikacja zasobów środowiska przyrodniczego.

6. Zasady gospodarowania zasobami przyrody.

7. Wartościowanie środowiska przyrodniczego.

8. Teoretyczne podstawy trwałego rozwoju.

9. Idea trwałego rozwoju na forum międzynarodowym.

10. Instytucjonalizacja idei trwałego rozwoju.

11. Główne kierunki działań na rzecz trwałego rozwoju.

12. Przesłanki dla trwałego rozwoju w przyszłości.

13. Wskaźniki trwałego rozwoju.

14. Agregatowe wskaźniki trwałego rozwoju.

15. Wskaźniki trwałego ekonomicznego dobrobytu.

Literatura:

PODSTAWOWA

Borys T. (red.), 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Kośmicki E., 2010. Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Scruton R., 2017. Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

UZUPEŁNIAJĄCA

Borys T. (red.), 1999. Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok.

Carley M., Spapens P., 2000. Dzielenie się światem. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa.

Dasmann R.F., Milton J.P., Freeman P.H., 1980. Ekologiczne podstawy rozwoju ekonomicznego. PWN, Warszawa.

Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nasza wspólna przyszłość, 1991. PWE, Warszawa.

Peterson del Mar D., 2010. Ekologia. Zysk i Ska Wydawnictwo, Poznań.

Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Aries, Warszawa.Borys T. (red.), 1999. Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok.

von Weizscker E.U., Lovins A.B., Lovins L.H., 1999. Mnożnik cztery. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim - Wydawnictwo Rolewski, Toruń.

Wilson E.O., 2016. Znaczenie ludzkiego istnienia. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Student zna podstawy ekologii i funkcjonowanie biosfery jako systemu: ekosystem, łańcuchy troficzne w biosferze, obieg materii i cykle biogeochemiczne, zasilenie energetyczne, procesy ewolucyjne i dostosowawcze.

2. Student ma wiedzę na temat wpływu działalności gospodarczej na funkcjonowanie ekosystemów: degradacja środowiska przyrodniczego, naruszanie równowagi ekosystemów, granice tradycyjnych form rozwoju gospodarczego.

3. Student zna i rozumie klasyfikację zasobów środowiska przyrodniczego: zasoby nieodnawialne i odnawialne. Zna zasady gospodarowania zasobami przyrody: zasada maksymalnego trwałego przychodu dla zasobów odnawialnych, reguła Hotellinga dla zasobów nieodnawialnych.

4. Student zna bezpośrednie i pośrednie metody wyceny ekonomicznej stosowane do wyceny nierynkowych dóbr i usług środowiska przyrodniczego. Zna możliwości rozszerzonej analiza ekonomicznej kosztów i korzyści.

5. Student zna i rozumie teoretyczne podstawy trwałego rozwoju. Zna problem deprecjacji kapitału przyrodniczego i substytucji zasobów nieodnawialnych.

6. Student ma wiedzę na temat trwałego rozwoju na forum międzynarodowym, a w szczególności zna kluczowe dokumenty „Brundtland Report” i „Agenda 21”.

7. Student zna problem pomiaru trwałości rozwoju i koncepcje zawarte w rozwiązaniach zaproponowanych przez OECD, UNCSD, EU.

8. Student zna krajowe systemy wskaźników opracowane dla Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii. Zna również wybrane systemy wskaźników dla społecznosci lokalnych.

9. Student ma wiedzę w zakresie modyfikacji rachunków narodowych i agregatowych wskaźników trwałego rozwoju, takich jak: modyfikacje PKB, Index of Sustainable Economic Welfare, Genuine Savings, Total Material Requirement, Ecological Footprint.

(S2A_W02; S2A_W03; S2A_W05; S2A_W07; S2A_W08; S2A_W09)

B. Umiejętności

1. Student potrafi zinterpretować i prawidłowo ocenić przedsięwzięcia i politykę społeczno-gospodarczą z punktu widzenia koncepcji trwałego rozwoju.

2. Student potrafi tworzyć nowe i interpretować istniejące systemy mierników trwałego rozwoju.

3. Student ma umiejętność dokonywania wskaźnikowej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych pod kątem ich zgodności z zasadami trwałego rozwoju.

(S2A_U01; S2A_U03; S2A_U05; S2A_U06; S2A_U08)

C. Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość, że długofalowy rozwój będzie możliwy tylko w razie praktycznej realizacji zaleceń i rozwiązań zgodnych z koncepcją trwałego rozwoju.

2. Student potrafi dokonywać w swoim życiu wyborów, które przyczyniają się do wzmocnienia trwałości układu złożonego z gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego.

(S2A_K03; S2A_K04; S2A_K05; S2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena w oparciu o indywidualną prezentację i jej tekst. Kontrola obecności: maksymalna liczba nieobecności usprawiedliwionych wynosi 3.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)