Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1SERIWO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie im podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach europejskich. Studenci poznają sposób funkcjonowania polityki edukacyjnej i językowej w wybranych państwach europejskich, zdobędą najważniejsze informacje na temat instytucji promujących edukację na rzecz różnorodności językowej i kulturowej i poznają ofertę edukacyjną najważniejszych edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia mają również za zadanie ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć będą omawiane następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Prezentacja studentów pod kątem ich biografii językowej.. Uzasadnienie konieczności edukacji różnojęzycznej w programie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych

2. Autobiografia językowa studentów jako element stymulacji i budowania kompetencji różnojęzycznej (własnej i uczniów) i refleksji na temat czynników wpływających na motywację/demotywację do poznawania języków

3. Strategie uczenia się języków, wymiana doświadczeń w zakresie dostępu do materiałów służących do samokształcenia językowego

4. Różnorodność językowa na świecie/w Europie

5. Definicja polityki językowej. Polityka językowa Unii Europejskiej i Rady Europy. Prezentacja polityki językowej i najważniejszych aspektów kulturowych w wybranych krajach

6. Konwencje Rady Europy chroniące języki mniejszości: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych

7. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Literatura:

Przedstawione poniżej pozycje bibliograficzne i dokumenty są prezentowane na zajęciach. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z tymi materiałami w czasie zajęć (a w razie nieobecności na zajęciach - w bibliotece, lub poprzez konsultację wersji elektronicznej i podanych stron internetowych).

Wymagane jest przeczytanie podanych w bibliografii artykułów i zapoznanie się z wybranymi stronami internetowymi

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), (2003), CODN,

http://issuu.com/frse/docs/europejski_wymiar_edukacji_internet_1_3_/1

Dorren, G. (2019), Babel. W dwadzieścia języków dookoła świata

Jak uczyć się języków obcych” publikacja UE, 2010

http://bookshop.europa.eu/pl/jak-uczy-si-j-zyk-w-obcych-pbNC78095

Efekty uczenia się:

Wiedza – student wie i rozumie

S_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu różnorodności językowej i kulturowej j oraz z europejskiej polityki językowej zorientowane na zastosowane praktyczne w sferze edukacji językowej w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z promowaniem edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej

S_W05 różne rodzaje struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje, ze szczególnym uwzględnieniem krajów powiązanych z nauczanymi językami

S_W16 w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim, ich prawidłowości i zakłócenia

Umiejętności: student potrafi

S_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim

S_U15 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim na tematy dotyczące edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin powiązanych z podejściami pluralistycznymi w nauczaniu języków

S_U20 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

S_K01 uczenia się przez całe życie i rozwijania własnej kompetencji różnojęzycznej i kompetencji swoich wychowanków

S_K05 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć: znajomość zalecanych pozycji bibliograficznych (broszur, artykułów i stron internetowych), przygotowanie wymaganych prezentacji, dokumentacja z zajęć

- aktywność (uczestnictwo w dyskusji i w refleksji),

- prezentacje związane z tematyką zajęć,

Kryteria oceny zajęć:

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w cyklu siedmiu zajęć w semestrze. Pozostałe nieobecności muszą zostać nadrobione poprzez uczestniczenie w zajęciach innej grupy, za zgodą wykładowcy, lub poprzez wykonanie dodatkowej pracy.

W celu zaliczenia zajęć należy uzyskać ocenę pozytywną z wszystkich prac podlegających ocenie.

Za każdą pracę student otrzymuje określoną liczbę punktów każdorazowo przeliczaną na oceny. Ocena na koniec semestru jest średnią arytmetyczną ocen. cząstkowych

W przypadku niewykonania pracy w terminie lub uzyskania oceny niedostatecznej, student ma prawo do zaliczenia zadania w ustalonym z wykładowcą dodatkowym terminie lub w sesji poprawkowej.

Nakład pracy studenta:

– 15 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach (kontaktowych) w ciągu roku akademickiego

5 godzin pracy własnej (przygotowanie pracy zaliczeniowej, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

1,0 ECTS – przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach i aktywny w nich udział = 0,5 ECTS

- przygotowanie obowiązkowych prezentacji = 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Zielińska
Prowadzący grup: Janina Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie im podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach europejskich. Studenci poznają sposób funkcjonowania polityki edukacyjnej i językowej w wybranych państwach europejskich, zdobędą najważniejsze informacje na temat instytucji promujących edukację na rzecz różnorodności językowej i kulturowej i poznają ofertę edukacyjną najważniejszych edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia mają również za zadanie ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć będą omawiane następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Prezentacja studentów pod kątem ich biografii językowej.. Uzasadnienie konieczności edukacji różnojęzycznej w programie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych

2. Autobiografia językowa studentów jako element stymulacji i budowania kompetencji różnojęzycznej (własnej i uczniów) i refleksji na temat czynników wpływających na motywację/demotywację do poznawania języków

3. Strategie uczenia się języków, wymiana doświadczeń w zakresie dostępu do materiałów służących do samokształcenia językowego

4. Różnorodność językowa na świecie/w Europie

5. Definicja polityki językowej. Polityka językowa Unii Europejskiej i Rady Europy. Prezentacja polityki językowej i najważniejszych aspektów kulturowych w wybranych krajach

6. Konwencje Rady Europy chroniące języki mniejszości: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych

7. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Literatura:

Przedstawione poniżej pozycje bibliograficzne i dokumenty są prezentowane na zajęciach.Zadaniem studenta jest zapoznanie się z tymi materiałami w czasie zajęć (a w razie nieobecności na zajęciach - w bibliotece, lub poprzez konsultację wersji elektronicznej i podanych stron internetowych).

Wymagane jest przeczytanie podanych w bibliografii artykułów i zapoznanie się z wybranymi stronami internetowymi

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), (2003), CODN,

http://issuu.com/frse/docs/europejski_wymiar_edukacji_internet_1_3_/1

Dorren, G. (2019), Babel. W dwadzieścia języków dookoła świata

Jak uczyć się języków obcych” publikacja UE, 2010

http://bookshop.europa.eu/pl/jak-uczy-si-j-zyk-w-obcych-pbNC78095

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)