Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka korektywna niemiecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1SFKJNO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka korektywna niemiecka
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykształcenie umiejętności poprawnego stosowania środków artykulacyjnych, intonacyjnych i ekspresywnych języka w bezpośrednim użyciu sytuacyjnym, tzn. w ramach tworzenia własnych tekstów w procesie komunikacji,

• rozwijanie słuchu fonematyczno - fonetycznego,

korygowanie błędnie przyswojonych struktur artykulacyjnych i intonacyjnych,

• uświadomienie relacji między wymową, a pisownią,

• przeciwdziałanie interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim,

a językiem niemieckim,

• kształtowanie i ugruntowanie poprawnej artykulacji języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową

Pełny opis:

Program szczegółowy:

 Aparat mowy

 Podział głosek na samogłoski i spółgłoski

 Zasady wymowy samogłosek

• długich i krótkich

• zamkniętych i otwartych

• napiętych i nienapiętych

• zaokrąglonych i niezaokrąglonych

• przednich, środkowych i tylnich

• wysokich i niskich

 Zwokalizowane „r” zredukowane „e”

 Następ samogłoskowy

 Podział spółgłosek

 Usilnienie wygłosowe

 Aspiracje

 Spółgłoski szczelinowe (Ach-Laut, Ich-Laut)

 Spółgłoska krtaniowo- gardłowa (Hauchlaut)

 Nosówka welarna

 Akcent wyrazowy i zdaniowy

Struktury rytmiczno- intonacyjne w języku niemieckim

Literatura:

"Sprechen, Hören, Sprechen - Übungen zur deutschen Sprache" Doris Midlemann, Hueber Verlag, 2012

"Phonetiktrainer A!- B1"- Kurs und Selbstlernmaterirail"

Reinke K., 44 Aussprachespiele. Stuttgart, 2016. Dr. 4

• Altmann, H, Ziegenhain, U: Phonetik, Phonologie und Grafematik fürs Examen, Göttingen 2007

• Sikorski, J: Korrektive Phonetik Praxis, Warszawa 2016

• Dieling, H, Hirschfeld, U: Phonetik lehren und lernen,

München 2000",

Efekty uczenia się:

K_U01, K_U25 umie przeciwdziałać interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim, a językiem niemieckim, H1P_U01, S1A_U06

• K_W0 3, K_U02 zna podstawową terminologię, wyćwiczył, wykształcił i ugruntował poprawną artykulację języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową H1P_W03, H1P_U02

H1A U01, H1A U03, H1A_U10

- K_U12, K_U17 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku niemieckim, dbając o poprawne stosowanie przestrzeganie reguł standardów wymowy niemieckiej. H1P_U13, H1A U01, H1A U06, H1A U11, H1A U12

Metody i kryteria oceniania:

1. Okresowa kontrola osiągnięć praktycznych studenta na podstawie odpowiedzi ustnych dot. konkretnych zagadnień fonetycznych ćwiczonych w ramach zajęć praktycznych. ( 30 pkt =ogółem)

2. Kolokwium pisemne z zagadnień teoretycznych. (30 Pkt)

3. Ustne kolokwium sprawdzające praktyczne umiejętności studenta. (20 pkt)

4. Aktywność na ćwiczeniach jest oceniana dodatkowymi punktami (max2/zadanie = 20 pkt ogółem)

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest:

1. Obecność na zajęciach ( w semestrze dopuszcza się dwie nieobecności)

2. Otrzymanie min. 60 % z całości punktów/sem. (tj. ze 100 pkt ogółem)

Obowiązująca skala ocen:

60-70% 3.0 dostateczny

71-76% 3,5 dostateczny plus

77 -86% 4,o dobry

87-92% 4.5 dobry plus

93-98% 5.0 bardzo dobry

99-100% 5! celujący

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Konopacka
Prowadzący grup: Robert Skoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)