Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka francuska dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SGFDNO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka francuska dla nauczycieli
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o komunikacji i języku, szczególny akcent położony został na gramatykę języka francuskiego dla nauczycieli. Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki w ramach kształcenia językowego, jest systematyzacja i pogłębienie znajomości gramatyki języka francuskiego poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zadań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o języku, ze szczególnym uwzględnieniem roli gramatyki języka francuskiego w realizowaniu jego funkcji komunikacyjnej.

Cele kursu

1. Funkcje dyskursywne poszczególnych form językowych na poziomie zdania oraz dyskursu w perspektywie glottodydaktycznej, z punktu widzenia nauczania/uczenia się języka obcego.

2. Metody nauczania języka, ze szczególnym uwzględnieniem metody indukcyjnej oraz podejścia zadaniowego.

3. Odniesienie metod nauczania do współczesnych teorii w zakresie akwizycji języka obcego.

4. Rozwijanie świadomości językowej studentów poprzez wykonywanie zadań o charakterze mediacyjnym, z wykorzystaniem różnych form pracy.

5. Wykorzystanie podejścia kontrastywnego w ramach glottodydaktyki zintegrowanej.

Zakres tematów:

1. Le plus-que- parfait formy, tworzenie

2. Le conditionnel présent, passé.

3. L’expression de la condition.

4. Le subjonctif - formy, tworzenie

5. Le subjonctif - użycia.

6. Relations : but, concession/opposition

7. Pronoms indéfinis.

8. Pronoms relatifs composés.

9. Mowa zależna : Discours indirect : au présent, au passé.

10. Le passé composé, l’imparfait i plus-que-parfait : użycia

Literatura:

Grammaires

1. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

2. De Salins, G., 1996, Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE, Paris: Didier/Hatier

3. Poisson-Quinton S. Et all. 2002. Grammaire expliquée du français. Paris. Clé International.

4. Di Giura, M. et all. 2015. Grammaire contrastive for English speakers. A1/A2. Clé International.

5. Przestaszewski L., Rudawska J., Gramatyka francuska dla każdego, 2005

Exercices

1. Akyüz A., et alli, 2006, Les 500 exercices de grammaire, Paris : Hachette FLE

Niveaux : A1, A2, B1

2. Akyüz A., et alli, 2019, Exercices de grammaire. En contexte. Paris : Hachette FLE Niveaux : A1, A2, B1

3. Glaud L., Lannier M., Loiseau Y. 2015. Grammaire essentielle du français A1/A2. Paris. Didier.

4. Glaud L., Loiseau Y., Merlet E. 2015. Grammaire essentielle du français B1. Paris. Didier.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01

w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, procesy, zjawiska z zakresu gramatyki języka francuskiego, właściwe dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

K_W02

niezbędną terminologię z zakresu gramatyki języka francuskiego, właściwą dla nauczania języków obcych

K_W16

w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim i francuskim, ich prawidłowości i zakłócenia

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i francuskim

K-U02

samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych

K_U03

diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

K_U09

dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

K_U19

wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01

uczenia się przez całe życie

K_K02

refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest:

a) obecność na zajęciach. Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych

b) aktywny udział w zajęciach

c) odrabianie prac domowych

d) wykonywanie testów na platformie ckc (należy uzyskać 60% punktów z wszystkich testów)

e) test zaliczeniowy z całości materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Rudawska
Prowadzący grup: Judyta Rudawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)