Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SNJAO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Indywidualni uczniowie powinni pomyślnie spełnić wszystkie wymagania pierwszego roku praktycznego kursu języka angielskiego przed rozpoczęciem drugiego roku. Częściowo wiąże się to z osiągnięciem przez nich minimum kompetencji językowych na poziomie C1

Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w drugim roku ma na celu rozwinięcie istniejącej wiedzy uczniów i dobrych nawyków w nauce, z którymi mieli do czynienia w pierwszej klasie. Nauczyciele w klasie drugiej powinni jednak wykazać się większą elastycznością w zakresie materiałów wprowadzanych na lekcjach. W rezultacie mogą one oznaczać odejście od „konkretnych” pojęć w kierunku bardziej „abstrakcyjnych” i akademickich/edukacyjnych/społecznych tematów

Pełny opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w drugim roku ma na celu:

• Oprzyj się na istniejącej wiedzy uczniów na temat odmian wzorców mowy i niestandardowej wymowy angielskiej

• Zachęcaj ucznia do większej pewności siebie co do umiejętności transkrypcji słowa mówionego i formułowania własnych zadań słuchowych na podstawie nagranego materiału

• Zachęcaj do korzystania z internetu i biblioteki jako źródeł materiałów do zadań związanych z mówieniem / czytaniem / pisaniem

• Rozwijaj świadomość zasad rządzących gramatyką, budowaniem słów i formami słów

• Rozwiń krytyczną wiedzę i świadomość struktury tekstu

• Połącz kurs z innymi kursami językowymi i przedmiotowymi w programie nauczania.

• Przyczynić się do szerszej misji tworzenia myślących, analitycznych absolwentów

• Oddziel argumentację obiektywną i subiektywną oraz zidentyfikuj i zbadaj różne sposoby narracji

• Zrozumieć i docenić umiejętności wymagane do pisania tekstów akademickich i budowania na pracy z poprzedniego roku

• Zwiększ dokładność i zakres słownictwa, gramatyki i interpunkcji

• Umożliwić uczniom zarządzanie i zrozumienie różnorodnych tekstów oraz umiejętne stosowanie strategii w celu opracowania i uporządkowania pomysłu.

• Zapewnij praktykę w zadaniach korekcji błędów

• Nauczać wartości korygowania siebie i rówieśników

• Budowanie świadomości i wrażliwości na inność i różnicę zarówno w klasie, jak i poza nią

Literatura:

Zobacz poszczególne kursy, aby uzyskać więcej informacji

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat sposobów rozwijania i aktywizowania zasobów leksykalnych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie metod i możliwości wyszukiwania, adaptowania i zastosowania materiałów autentycznych , zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu struktury, strategii i integracji wypowiedzi, oraz sposobów prowadzenia dyskursu, właściwą dla nauczania języka angielskiego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U10 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U19 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości

K_K06 Uczestnicy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K13 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (lub pozytywne zaliczenie) jest wymagane na koniec 3 i 4 semestru, aby z powodzeniem przejść do kolejnego etapu studiów. Zobacz indywidualne wymagania nauczyciela dla każdego kursu, aby uzyskać więcej informacji

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1- czytanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2 - pisanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3 - komunikacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Marek Biedrzycki, Graham Carr, Stephen Davies, Michał Kuźmicki, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1- czytanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - komunikacja - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs Praktycznego Angielskiego Roku Drugiego ma na celu rozwijanie umiejętności i nawyków uczenia się wpajanych w roku pierwszym. Powinny one mieć na celu rozwijanie pewności siebie i niezależności ucznia w następujących obszarach:

- rozumienie i odpowiadanie na szereg tekstów akademickich;

- umiejętność śmiałego posługiwania się różnorodnymi strukturami i środkami argumentacyjnymi w różnych akademickich kompozycjach;

- świadomość różnych odmian języka angielskiego, które znajdują autentyczne zadania ze słuchu;

- świadomość złożoności i niuansów języka używanego w zadaniach mówienia

Pełny opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego w drugim roku ma na celu:

• Oprzyj się na istniejącej wiedzy uczniów na temat odmian wzorców mowy i niestandardowej wymowy angielskiej

• Zachęcaj ucznia do większej pewności siebie co do umiejętności transkrypcji słowa mówionego i formułowania własnych zadań słuchowych na podstawie nagranego materiału

• Zachęcaj do korzystania z internetu i biblioteki jako źródeł materiałów do zadań związanych z mówieniem / czytaniem / pisaniem

• Rozwijaj świadomość zasad rządzących gramatyką, budowaniem słów i formami słów

• Rozwiń krytyczną wiedzę i świadomość struktury tekstu

• Połącz kurs z innymi kursami językowymi i przedmiotowymi w programie nauczania.

• Przyczynić się do szerszej misji tworzenia myślących, analitycznych absolwentów

• Oddziel argumentację obiektywną i subiektywną oraz zidentyfikuj i zbadaj różne sposoby narracji

• Zrozumieć i docenić umiejętności wymagane do pisania tekstów akademickich i budowania na pracy z poprzedniego roku

• Zwiększ dokładność i zakres słownictwa, gramatyki i interpunkcji

• Umożliwić uczniom zarządzanie i zrozumienie różnorodnych tekstów oraz umiejętne stosowanie strategii w celu opracowania i uporządkowania pomysłu.

• Zapewnij praktykę w zadaniach korekcji błędów

• Nauczać wartości korygowania siebie i rówieśników

• Budowanie świadomości i wrażliwości na inność i różnicę zarówno w klasie, jak i poza nią

Literatura:

Zobacz poszczególne kursy, aby uzyskać więcej informacji

Uwagi:

Studenci są ograniczeni do DWÓCH nieobecności w semestrze zimowym 2021. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)