Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski poziom średniozaawansowany niższy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-ANGSB1.1.a
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski poziom średniozaawansowany niższy
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: E-lektoraty UKKNJO
Lektoraty języka angielskiego UKKNJO
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

B1 według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia internetowo - stacjonarne (45 h przez internet i 15 h tradycyjnie w sali wykładowej) Internetowa część realizowana jest na platformie językowej COME UW http://jezyki.come.uw.edu.pl Aby uczestniczyć w zajęciach należy zalogować się na platformie językowej COME UW za pomocą numeru PESEL i hasła takiego samego jak przy logowaniu do USOS-a. Zaliczenie zajęć odbywa się w formie tradycyjnej (sala wykładowa) na podstawie testu. O terminie zajęć i zasadach organizacji informuje e-lektor.

E-lektorat na UW jest równoprawny z lektoratem tradycyjnym.

Koordynatorem e-lektoratów jest mgr Anna Żarnotal, azarnotal@uw.edu.pl, do której należy zgłaszać wszelkie problemy z funkcjonowaniem e-lektoratów.

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zaintersowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźnie. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go intersujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zaonteresowania, praca, podróże i wadarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisaćdoświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go intersujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Literatura:

Kurs na platformie internetowej COME, materiały własne wykładowców

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

wiedza

W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

W13 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach S1A_W04

W15 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości zakłóceń S1A_W05 S1A_W09

umiejętności

U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także ich źródeł. H1P_U12

U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

kompetencje

K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. H1P_K02

K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania H1P_K03

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- 50% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej

- 20% - progress tests

- 20% - test końcowy/zaliczeniowy

- 10% - obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych

W semestrze zimowym zajęcia stacjonarne będą prowadzone zdalnie na platformie CKC, Google Meet lub Zoom, zgodnie z informacją podaną przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)