Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język arabski - poziom początkujący

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-ARAOA1
Kod Erasmus / ISCED: 09.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język arabski - poziom początkujący
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Lektoraty Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Lektoraty języka arabskiego UKKNJA
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: arabski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs adresowany jest do Studentów rozpoczynających naukę od zera. (A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference).

Na wstępie Studenci zapoznają się z alfabetem arabskim oraz wymową. Ten etap zostanie wzbogacony o materiał audio i video, dotyczący techniki pisania oraz zasad wymowy poszczególnych głosek. Całość poparta będzie licznymi ćwiczeniami oraz elementami gramatyki.

Stopniowo zostaną wprowadzone proste dialogi oraz filmy odnoszące się do sytuacji społecznych, typowych dla świata arabskiego:

powitania, zwroty grzecznościowe, nawiązywanie kontaktów, wizyty i spotkania, pytanie o informację.

Inne zagadnienia poruszone podczas kursu to:

dialekty arabskie,

kaligrafia,

elementy kultury arabsko-muzułmańskiej.

Kurs koncentruje się na komunikacji ustnej w języku arabskim.

Pełny opis:

Po pomyślnym ukończeniu kursie na tym poziomie studentka / student:

(I. Umiejętności)

1. rozumie, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia; w tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania;

2. jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach; potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć;

3. umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów; potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi.

4. potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji; otrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

(II. Wiedza i kompetencje społeczne)

5. wykorzystuje wiedzę o kulturze arabsko-muzułmańskiej, zdobytą na zajęciach.

6. współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania

7. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia

8. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

Literatura:

Podręcznik Alif Baa: Introduction to Arabic Letters and Sounds, Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi oraz materiały własne wykładowcy na platformie Moodle – dedykowanej studentom do pracy własnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności, prac domowych oraz testu po każdym semestrze.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)