Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria organizacji i zarządzania-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-M3TOZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania-wykład
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analitycznymi nauk o zarządzaniu oraz przekazanie praktycznych wskazówek, co do metod kierowania i zachowania się w organizacjach.

Pełny opis:

1. Główne podejścia w naukach menedżerskich.

1.1. Zarządzanie naukowe,

1.2 Klasyczna teoria organizacji,

1.3 Relacje międzyludzkie

1.4 Behawioryzm

1.5 Organizacje uczące się

2. Projektowanie organizacji

3. Metody koordynacji

4. Władza w organizacjach

5. Kształtowanie celów, misji, strategii

6. Potrzeby i motywacje,

7. Psychologiczne koszty pracy

8. Style zarządzania

9. Wybór stylu zarządzania

10. Praca zespołowa

11. Zmiana i rozwój w organizacji

12. Zarządzanie zasobami ludzkimi

13. Zarządzanie w administracji publicznej

Literatura:

1. Armstrong, M. 1998 Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. II, wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

2. Hryniewicz, J. T. 2004 Administracja samorządowa – misje, własność i kontekst organizacyjny, „Samorząd Terytorialny” nr10 październik, ss. 30-47.

3. Hryniewicz, J.T. 2012 Adaptacja do otoczenia organizacji centralnej administracji publicznej a organizacje uczące się, „Przegląd Organizacji” 11/2012, s. 30-35.

4. Hryniewicz J.T. (2007) Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa

5. Kabaj, M (red) 1979 Metody wartościowania pracy, PWE, Warszawa.

6. Kostera, M. Zarządzanie w XXI wieku: jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. 2010.

7. Manganelli, R.L.., Klein, M.M. 1998 Reengineering, PWE, Warszawa.

8. Peters, B. G. 1999 Administracja publiczna w systemie politycznym, (tłum; K. Frieske), Warszawa, SCHOLAR.

9. Porter, M.E. 2001 Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

10. Stoner, A.F., Wankel, C. 1994 Kierowanie, PWE, Warszawa – podręcznik.

11. Zarządzanie : teoria i praktyka 1995 / red. nauk.: Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski ; [aut.: Krystyna Bolesta-Kukułka et al.]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student…

(1) Zna podstawowe kategorie analityczne nauk o zarządzaniu (K_W11).

(2) Wie jakie są oczekiwania pracownicze i od czego zależy inicjatywa i innowacyjność pracowników (K_W11).

(3) Rozumie wyzwania związane z gospodarka oparta na wiedzy (K_W03).

(4) Zna specyfikę zarządzania administracją publiczną (K_W03).

W zakresie umiejętności student…

(1) Tworzy prosty model organizacyjny (K_U04).

(2) Dopasowuje styl kierowania do cech pracowników i cech zadania (K_U03).

W zakresie kompetencji społecznych…

(1) Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, adekwatne do stawianych zadań i celów (K_K02).

(2) Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych i zawodowych w gospodarce przestrzennej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - 15%.

Egzamin pisemny 85% : 5 pytań po 10 pkt. każde.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hryniewicz
Prowadzący grup: Janusz Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.