Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-SOEw-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - wykład
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest: historyczny opis tworzenia się instytucji demokratycznych i rynkowych w Europie, pokazanie osobliwości europejskiej kultury organizacyjnej na tle innych kręgów kulturowych, opis miejsca Polski na gospodarczej i kulturowej mapie Europy oraz charakterystyka globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy z punktu widzenia aspektów politycznych, społecznych i wpływu na osobowość.

Pełny opis:

1. Historyczne przesłanki powstania instytucji demokratycznych

2. Kartezjanizm, buddyzm i konfucjanizm a demokracja

3. Kulturowe przesłanki powstania kapitalizmu. Podział Europy na dwa kręgi kulturowe

4. Wschodnioeuropejski kompleks gospodarczy - historyczne przesłanki polskiej kultury gospodarczej

5. Współczesne różnice kulturowe w Europie: Wschód - Zachód, katolicy - protestanci, Północ - Południe

6. Postindustrializm i powstanie gospodarki opartej na wiedzy

7. Miejsce Polski w gospodarce opartej na wiedzy

8. Teoria centrum – peryferie we współczesnym świecie

9. Kulturowy potencjał rozwoju gospodarczego (wschód –zachód UE). Wyniki badań

10. Instytucje a rozwój gospodarczy i demokracja – wyniki badań

11. Społeczeństwo ryzyka i II modernizacja

12. Zmiany epok gospodarczych i zmiany osobowości, od początku XX wieku.

13. Stan psychiczny ludności UE

Literatura:

1. Beck, U. 2002 Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (tłum; S. Cieśla), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

2. Białek, J. Oleksiuk, A. 2009 Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza Świat?, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

3. Hryniewicz J. 2009 Globalizacja – rachunkowość geopolityczna, „Przegląd Organizacji”, nr 3.

4. Hryniewicz, J. 2004 Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa.

5. Hryniewicz, J. Gospodarka i osobowość w epoce przełomu postindustrialnego, „Studia Socjologiczne” 2012, 2 (205), s. 81-100.

6. Landes D.S. 2000 Bogactwo i nędza narodów (przeł. H. Jankowska), Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.

7. Stiglitz, J. E. 2007 Globalizacja, (przeł. H. Simbierowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Wallerstein, I. 2007 (b) Analiza systemów światów. Wprowadzenie (przeł. K. Gawlicz i M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.

9. Wnuk-Lipiński, Edmund 2004 Świat międzyepoki, Wydawnictwo Znak i Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student…

(1) Zna różne rodzaje instytucji i organizacji międzynarodowych, państwowych, samorządowych i społecznych działających w obszarze gospodarki przestrzennej w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym .

(2) Rozumie różne rodzaje więzi społecznych wpływających na organizacje gospodarcze i polityczne .

(3) Identyfikuje relacje między człowiekiem, jako twórcą kultury, a rolami ludzi w organizacjach gospodarczych i politycznych .

W zakresie umiejętności student…

(1) Interpretuje i analizuje przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk w organizacjach gospodarczych i politycznych oraz wzajemnych relacji między tymi zjawiskami w kontekście rozwoju przestrzennego .

W zakresie kompetencji społecznych…

(1) wykorzystuje w sposób interdyscyplinarny zdobycze wiedzy w odniesieniu do różnych aspektów wiedzy o organizacjach, aby stale rozwijać swoje kwalifikacje .

Metody i kryteria oceniania:

Obecności 15%

Egzamin pisemny 85% - 5 pytań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hryniewicz
Prowadzący grup: Janusz Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2277e6a31 (2022-08-19)